Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes.

Acceptació i justificació

Termini d’execució dels projectes

El termini d’execució dels projectes subvencionats serà d’1 any des de la data d’atorgament de la subvenció.

 Acceptació de l’ajut

La presentació de l’ajut pressuposa la seva acceptació. En cas contrari, un cop notificat el mateix, el beneficiari en pot renunciar. 

Termini i forma de justificació

Les entitats beneficiàries de subvenció hauran de justificar la subvenció concedida presentant el Compte justificatiu simplificat en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del període establert per a l’execució dels projectes que s’establirà a cada convocatòria.

El compte justificatiu inclou:

  1. Memòria justificativa del projecte i activitats realitzades, en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  2. Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
  3. Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb
    indicació de la procedència dels ingressos i subvencions.
    Es podran considerar com a despeses indirectes i/o de manutenció fins a un 10% de l’import total del projecte.

Forma de pagament

El pagament de la subvenció s’efectuarà en dos terminis:

  1. El 75% en l’inici de l’activitat i prèvia acceptació de la subvenció.
  2. El 25% restant quan hagi finalitzat i s’hagi justificat l’activitat.

Tràmit de justificació
Tràmit d'acceptació
Resolució 2020

Tornar