Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats Nord-Sud, la promoció dels drets humans, el foment del consum responsable i de la cultura de pau.

L'Alcaldia-Presidència o l’òrgan en qui delegui resoldrà l'atorgament de les subvencions que es considerin oportunes en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data final de presentació de sol·licituds.

Resolució i acceptació

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran els que es detallen en les Bases Reguladores. Cada apartat suma un total de 100 punts, i el resultat serà ponderat amb el percentatge que s’indica per a cada apartat, requerint-se per a l’atorgament de subvenció una puntuació mínima d’un 60% del total dels apartats.

Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Resolució en català
Resolució en castellà
Tràmit d'acceptació

Tornar