Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.

L'Alcaldia-Presidència o l’òrgan en qui delegui resoldrà l'atorgament de les subvencions que es considerin oportunes en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data final de presentació de sol·licituds.

Resolució i acceptació

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran els que es detallen en les Bases Reguladores. Cada apartat suma un total de 100 punts, i el resultat serà ponderat amb el percentatge que s’indica per a cada apartat, requerint-se per a l’atorgament de subvenció una puntuació mínima d’un 60% del total dels apartats.

Resolució i òrgan competent

 • L'Alcaldia-Presidència o l’òrgan en qui delegui resoldrà l'atorgament de les
  subvencions que es considerin oportunes en el termini màxim de dos mesos a
  comptar des de la data final de presentació de sol·licituds.
 • En la resolució de concessió s’hi farà constar:
  • Referència d’aquestes bases.
  • Nom de l’entitat beneficiària.
  • Quantia de la subvenció.
  • Forma de pagament de l'import total concedit.
  • Destí i finalitat de la subvenció.
  • Termini i forma de justificació tant del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció com de la seva aplicació econòmica.
  • Obligacions de l’entitat beneficiària.
 • La concessió o denegació de la subvenció es notificarà expressament a cada entitat i
  les subvencions concedides es podran consultar a la pàgina web de l’Ajuntament.
 • En cas de denegació, se n'especificaran les causes.
 • El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir els sis mesos, excepte que una norma amb rang de llei estableixi un termini> major o així estigui previst a la normativa de la Unió Europea. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, excepte que la mateixa convocatòria posposi els seus efectes a una data posterior.

Resolució en català
Resolució en castellà
Comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/es
Tràmit d'acceptació

Tornar