Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones.

Resolució de la convocatòria per la Junta de Govern Local en sessió del 8 de juliol de 2022.

Resolució i acceptació

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris objectius que es tindran en compte en la ponderació de les sol·licituds seran els que es detallen tot seguit. Cada apartat suma un total de 100 punts, i el resultat serà ponderat amb el percentatge que s’indica per a cada apartat, requerint-se per a l’atorgament de subvenció una puntuació mínima d’un 60% del total dels apartats.

Resolució i òrgan competent

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, una comissió integrada per la regidora de Cooperació, el personal tècnic municipal en matèria de cooperació i els representants delegats pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació estudiaran els diversos projectes i en farà un informe adreçat al ple del mateix Consell. No formaran part de la comissió representants d’entitats que hagin presentat projecte a la convocatòria.

Valorades totes les sol·licituds, el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació presentarà als òrgans competents de l'Ajuntament una proposta de distribució i assignació de recursos als diversos projectes.

La Comissió de Valoració de projectes es reserva el dret de traspassar les sol·licituds de subvencions a la línea d’ajut que sigui més adient i convenient per al projecte presentat.

L'Alcaldia-Presidència o l’òrgan en qui delegui resoldrà l'atorgament de les subvencions que es considerin oportunes en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data final de presentació de sol·licituds.

Resolució en català 2022
Resolució en castellà 2022
Comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/es
Tràmit d'acceptació

Tornar