Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Activa el teu pati. Curs 2019-2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 2 de les bases que vol promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius.

Resolució definitiva 2019-2020. El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 16 de desembre de 2020.

Resolució i justificació

Els ajuts s’han de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions. Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de l’ajut.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Termini

El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 16 de desembre de 2020.

Documentació

La justificació de l’Activa el teu pati es presentarà per registre d'entrada a través de la seu electrònica de l’Ajuntament i inclourà el següent:

  • La justificació econòmica, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte
  • Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte i l’avaluació corresponent.

Resolució. Curs 2019-2020
Tràmit de justificació

Tornar