Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Error while invoking the "journal-article" JSP custom tag; see cause exception

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20116#20160#291872" at line 5, column 5]
----
1<#assign path_actual = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before_last("?")> 
2 
3<#if request.getParameter("id")??> 
4<#-- CAL MOSTRAR FITXA ----------> 
5  <@liferay_journal["journal-article"] 
6        articleId=request.getParameter("id") 
7        ddmTemplateKey="235747" 
8        groupId=themeDisplay.getScopeGroupId() 
9  />  
10  <a class="btn" href="${currentURL}" role="button" title="Tornar">Tornar</a> 
11  <script> 
12  $(document).ready(function() { 
13		$(".taglib-page-iterator").hide(); 
14	}); 
15  </script> 
16<#else> 
17 
18<#-- CAL MOSTRAR LLISTAT --------> 
19 
20<#if path_actual?keep_after_last("/") == "subvencions"> 
21  <#assign url_subv = path_actual> 
22<#else> 
23  <#assign url_subv = path_actual + "/subvencions"> 
24</#if> 
25  <h2>Directori de subvencions, beques i ajuts</h2> 
26  <#assign array_items = []> 
27  <#if entries?has_content> 
28    <#list entries as entry> 
29      <#assign docXml = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContent()) /> 
30      <#assign tema = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='tema']/dynamic-content/text()") /> 
31      <#assign estat = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='estat']/dynamic-content/text()") /> 
32      <#assign redireccio = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='redireccio']/dynamic-content/text()") /> 
33      <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
34       
35      <#assign array_items = array_items + [{ 
36        "id": journalArticle.getArticleId(), 
37        "tema": tema, 
38        "redireccio": redireccio, 
39        "titol": journalArticle.getTitleCurrentValue(), 
40        "estat": estat?replace("[\"","")?replace("\"]","") 
41      }]> 
42    </#list> 
43     
44    <#-- PREPARANT DIRECTORI REORDENANT ARRAY --> 
45    <#assign tema_actual = ""> 
46    <div class="subv_dir"> 
47     
48      <div class="llegenda"> 
49        Llegenda: 
50        <span class="fa fa-circle estat1"></span> Pendent de convocatòria 
51        <span class="fa fa-check-circle estat2"></span> Termini obert 
52        <span class="fa fa-circle estat3"></span> Resolució 
53        <span class="fa fa-times-circle estat5"></span> Convocatòria tancada 
54      </div> 
55      <div class="subv_dir_list"> 
56     
57    <#list array_items?sort_by("tema") as cur_item> 
58      <#if tema_actual != cur_item.tema> 
59        <#assign tema_actual = cur_item.tema> 
60        <h5>${tema_actual[3..]}</h5> 
61      </#if> 
62       
63      <#switch cur_item.estat> 
64        <#case "1"> 
65          <#assign icona_estat = "<i class='fa fa-circle estat1' title='Pendent de convocatòria'></i>"> 
66          <#break> 
67        <#case "2"> 
68          <#assign icona_estat = "<i class='fa fa-check-circle estat2' title='Convocatòria oberta'></i>"> 
69          <#break> 
70        <#case "3"> 
71          <#assign icona_estat = "<i class='fa fa-circle estat3' title='Resolució'></i>"> 
72          <#break> 
73        <#case "4"> 
74          <#assign icona_estat = "<i class='fa fa-circle estat3' title='Resolució'></i>"> 
75          <#break>  
76        <#case "5"> 
77          <#assign icona_estat = "<i class='fa fa-times-circle estat5' title='Convocatòria tancada'></i>"> 
78          <#break> 
79        <#default> 
80          <#assign icona_estat = ""> 
81      </#switch> 
82      <#if cur_item.redireccio != ""> 
83        <p><a class="subv_dir_item" href="${cur_item.redireccio}">${icona_estat}${cur_item.titol}</a></p> 
84      <#else> 
85        <p><a class="subv_dir_item" href="?id=${cur_item.id}">${icona_estat}${cur_item.titol}</a></p> 
86      </#if> 
87    </#list> 
88    </div> 
89    </div> 
90  </#if> 
91   
92   
93  <#-- 
94  <#if entries?has_content> 
95  	<#list entries as curEntry> 
96  	  <#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()??> 
97      	<#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()!= ""> 
98      		<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
99        	<a href="?id=${journalArticle.getArticleId()}" style="cursor:pointer"> 
100            <@liferay_journal["journal-article"] 
101              articleId=journalArticle.getArticleId() 
102              ddmTemplateKey="291887" 
103              groupId=journalArticle.getGroupId() 
104              />  
105        	</a> 
106        </#if> 
107      </#if> 
108    </#list> 
109  	<#if path_actual?keep_after_last("/") != "subvencions"> 
110  	  <div class="ageliferay_mes_info"> 
111  	    <a href="${url_subv}">Totes les subvencions</a> 
112  	  </div> 
113  	</#if> 
114  </#if> 
115  --> 
116</#if> 
117<div style="clear: both;"></div>