Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Ajuts dirigits a titulars de famílies monoparentals, persones propietàries que posin a disposició de la Borsa de Mediació el seu habitatge buit per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona, i persones en risc d’exclusió social.

Les sol·licituds per optar a les subvencions es podran presentar una vegada hagi finalitzat el període d’exposició de les noves bases i s’hagi publicat la corresponent convocatòria 2020.

Bases i convocatòria

Finalitat

La finalitat d’aquests ajuts econòmics és eliminar, per una banda, la possible discriminació de les persones titulars de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Per altra banda i davant la necessitat d’habitatges de lloguer social a la ciutat de Girona i per tal de fer front a la demanda d’habitatge social i atès que el parc públic d’habitatges de la ciutat no és suficient, aquests ajuts tenen com a finalitat incentivar l’aportació dels habitatges buits per part de persones propietàries a la Borsa de Mediació per al lloguer social de l’Ajuntament de Girona.

I per última banda és voluntat d’aquest Ajuntament d’establir una tercera línia d’ajuts per fer front al pagament de l’impost sobre béns immobles per a aquelles persones o unitats de convivència que es trobin en risc d’exclusió social i no puguin afrontar-ne el seu pagament.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP 28 del dia 11-02-2020

Tornar