Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a titulars de famílies monoparentals, pels anys 2019 i 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

El termini de presentació de les sol·licituds va finalitzar el 31 de març de 2021.

Bases i convocatòria

Objecte

L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) titulars de famílies monoparentals pels anys 2019 i 2020.

Persones destinatàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

Als efectes d’aquest precepte s’entendrà per família monoparental el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria dels ajuts.

Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició de família monoparental.

Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronat la beneficiària en el moment de meritar-se la quota d’IBI sobre la qual recaurà l’ajut.

Quantia de l’ajut

L’import de l’ajut econòmic en els supòsit a de la base 4, titulars de famílies monoparentals i persones propietàries que posin a disposició de la Borsa de Mediació el seu habitatge buit per al lloguer social, serà equivalent a un percentatge de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual de l’any que s’estableixi a la convocatòria, en la que es determinarà aquell percentatge. L’ajut no podrà excedir d’un import màxim que també es determinarà en la convocatòria.

L’import de l’ajut econòmic serà equivalent al 60% de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual corresponent a l’any 2019 i a l’any 2020, o en percentatge menor en cas que el número de sol·licituds no permeti assolir-lo.

L’import de l’ajut econòmic no podrà excedir de 300,00 €.

Quan els possibles beneficiaris siguin dos o més persones, la sol·licitud haurà de ser signada per tots ells. En cas contrari la subvenció s’atorgarà al sol·licitant proporcionalment (tant en percentatge com import màxim) al seu dret sobre l’immoble. Igualment l’ajut econòmic s’atorgarà al sol·licitant proporcionalment (en percentatge i import màxim) al seu dret sobre l’immoble, quan no tots els sol·licitants reuneixin els requisits necessaris per tenir dret a la subvenció, o quan no tots els titulars de l’immoble tinguin dret a l’ajut.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 183 del dia 22-09-2020
Convocatòria 2019-2020 en català
Convocatòria 2019-2020 en castellà
Convocatòria 2019-2020 publicada al BOP núm. 227 del 25-11-2020

Tornar