Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a titulars de famílies monoparentals 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

Noves bases reguladores aprovades inicialment pel Ple del 9 de maig de 2022.
Pròximament, es publicarà la convocatòria de l'any 2022 on s'establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objecte

La finalitat d’aquests ajuts econòmics és eliminar, per una banda, la possible discriminació de les persones titulars de famílies monoparentals respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Persones destinatàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

Als efectes d’aquest precepte s’entendrà per família monoparental el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria dels ajuts.

Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició de família monoparental.

Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronat la beneficiària en el moment de meritar-se la quota d’IBI sobre la qual recaurà l’ajut.

Quantia de l’ajut

l’import de la subvenció serà serà equivalent a un percentatge de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual de l’any que s’estableixi a la convocatòria, en la que es determinarà aquell percentatge.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 94 del 17/05/2022
Publicació de l'aprovació definitiva de les bases al BOP núm. 128 Data: 06/07/2022

Tornar