Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a titulars de famílies monoparentals 2021 i 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2022.

Bases i convocatòria

Objecte

La finalitat d’aquests ajuts econòmics és eliminar, per una banda, la possible discriminació de les persones titulars de famílies monoparentals respecte de les destinatàries de la bonificació establerta a l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Persones destinatàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones titulars de famílies monoparentals empadronades a Girona, amb dos fills o més, o amb un fill si aquest té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o la titular estigui incapacitada per treballar, sempre que la titular sigui subjecte passiu de l’IBI de l’habitatge habitual, i la unitat familiar no sobrepassi el límit d’ingressos anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual. En aquest sentit, els ingressos que es tindran en compte són els corresponents a l’últim exercici de l’IRPF del qual l’administració tributària facilita la seva consulta.

Als efectes d’aquest precepte s’entendrà per família monoparental el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria dels ajuts.

Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició de família monoparental.

Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronat la beneficiària en el moment de meritar-se la quota d’IBI sobre la qual recaurà l’ajut.

Quantia de l’ajut

L’import de la subvenció serà equivalent a un percentatge de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual de l’any que s’estableixi a la convocatòria, en la que es determinarà aquell percentatge.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 94 del 17/05/2022
Publicació de l'aprovació definitiva de les bases al BOP núm. 128 Data: 06/07/2022
Convocatòria 2021-2022 en català
Convocatòria 2021-2022 en castellà
Extracte de la convocatòria al BOP núm. 212 del 07/11/2022

Sol·licitud

Tràmit de sol·licitud

La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant imprès normalitzat que es pot obtenir al portal de tràmits de l’Ajuntament de Girona i es podrà realitzar a l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), mitjançant cita prèvia o bé mitjançant presentació telemàtica a la seu electrònica. 

Documentació

Per sol·licitar l’ajut de l’IBI caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Instància normalitzada de l’ajut, degudament omplerta.
  2. Fotocòpia del NIF de la persona interessada i, en el seu cas, dels membres de la seva unitat de convivència.
  3. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Girona i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
  4. Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol percebre l’ajut. (segons les bases).
  5. Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l’any de la convocatòria, si es demana aquest tipus d’ajut.
  6. En cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat.

La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

La presentació de la declaració responsable substituirà la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social (d’acord amb l’article 24è 4t. Del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2022.

Tràmit de sol·licitud

Tornar