Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat C) 2023. Residències internacionals

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Programa de beques que té la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística. Estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països. S’accepten propostes inèdites i no estrenades de qualsevol estil de música, projectes que impliquin la mobilitat artística i que necessitin desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència. La beca consisteix en la cessió d’espais i en un ajut per finançar una estada de creació de 5 dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, i manutenció, entre d’altres.

Termini de presentació de sol·licituds del 10 al 30 de març de 2023.

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Sol·liticud

Requisits

 1. Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades a l’execució del projecte.
 2. Les persones jurídiques hauran d’estar legalment constituïdes i actives, i hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals optin.
 3. No haver obtingut ajut en la mateixa modalitat d’ajut en l’any anterior.
 4. Els sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona, i estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 5. Els sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.
 6. Pel que fa als requisits generals i en relació a les persones jurídiques, s’acreditaran amb la presentació dels estatuts (per a entitats sense ànim de lucre) o la documentació relativa a l’epígraf d’activitats econòmiques (per a societats).
 7. En tots els casos, en el supòsit cas de que la sol·licitud la presenti una persona diferent al beneficiari, caldrà acreditar degudament la representació mitjançant el corresponent contracte o poder que en certifiqui el vincle i adjuntar el corresponent certificat de representació.

Presentació de sol·licituds

Un cop publicada la convocatòria, les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases i la que es pugui indicar a les convocatòries, telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona.  Les persones físiques, a més a més, ho podran presentar de forma presencial si ho desitgen través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada.

El termini de presentació serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. Segons la convocatòria del 2023 el termini de presentació de sol·licituds serà del 10 al 30 de març.

Documentació annexa

 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat
 • Documentació del sol·licitant: Còpia del DNI, NIE o passaport (persones físiques) o del NIF (persones jurídiques)
 • Projecte de residència internacional de creació musical que haurà d’incloure els següents aspectes:
  • Presentació dels integrants. Motivació i plantejament artístic
  • Planificació temporal del projecte, incloent-hi la residència de cinc dies a La Marfà - Centre de Creació Musical així com altres residències, enregistraments, gires o actuacions previstes
  • Altres institucions involucrades (amb cartes de compromís)
  • Pressupost global del projecte

Esmenes i requeriments

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà l’esmena de defectes que s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tràmit de sol·licitud
Esmenes i requeriments de documentació

Tornar