Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Termini presentació de sol·licituds: 31 de març de 2023.

Bases i convocatòria

Objecte de la subvenció

Aquestes bases específiques tenen per objecte establir les normes reguladores de la convocatòria, fixar els criteris i regular el procediment per a la concessió de subvencions per a activitats de rellevància de la ciutat.

Seran activitats de rellevància de la ciutat aquells projectes i activitats que es considerin que presenten un interès públic suficient en matèria de promoció i desenvolupament de la ciutat, pel seu caràcter econòmic, tradicional, social o de foment dels valors de la convivència i veïnatge i també, de foment de l’esperit tecnològic i científic.

S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Aquesta subvenció s'inclou dins del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de l’Ajuntament de Girona, en l’àmbit de Presidència, programa de Relacions Institucionals, de Suport a les activitats complementàries d’àmbit transversal i de rellevància per a la ciutat.

El període d’execució de les activitats susceptibles de l’atorgament de subvenció serà el comprès entre l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2023. Excepcionalment i en cas que l’activitat o esdeveniment requereixi que s’allargui més enllà del 2023, haurà d’estar motivat i justificat.

Beneficiaris

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones físiques o jurídiques o entitats i associacions sense finalitat de lucre que promoguin qualsevol activitat objecte d’aquesta subvenció.

Requisits que han de reunir els beneficiaris

  1. Els sol·licitants que siguin persona jurídica: els seus objectius estatutaris han d’estar relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
  2. Els sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
  3. Els sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
  4. Els sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.
  5. Obligacions dels beneficiaris: Hauran de complir amb la finalitat de la subvenció, fent l’activitat subvencionada en el termini del període d’execució d’aquestes bases. Proporcionaran en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida, i se sotmetran a les actuacions de comprovació i control. Els beneficiaris comunicaran a l’òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financen l’activitat subvencionada, obtinguts o demanats.

Bases al BOP núm. 57 del 23/03/2022
Bases en castellà
Extracte de la convocatòria 2023 al BOP núm. 23 del 02/02/23
Convocatòria 2023 en català
Convocatòria 2023 en castellà

Tornar