Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

Beca Girona Premi d'Europa 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució de la convocatòria 2023. El termini per a la presentació de la justificació serà el 31 de maig de 2024.

Resolució

Mitjà de notificació o publicació de la resolució

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis municipals assortint els mateixos efectes que la notificació individual. 

Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Acceptació de la beca

Una vegada comunicada la concessió de la Beca, caldrà l’acceptació expressa per part del beneficiari de la beca dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució, mitjançant l’imprès normalitzat que es trobarà a la web de l’Ajuntament de Girona.

Resolució
Tràmit d'acceptació

Tornar