Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 31 de juliol de 2023.

Resolució i justificació

Avaluació, resolució i notificació de la convocatòria

Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts, per tal que la comissió avaluadora emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional. 

Aquesta comissió estarà integrada per la regidora de Ciutadania, Participació i Dinamització del Territori, pel cap de l’Àrea de Drets de les Persones i per la persona responsable de la Unitat de Participació, Associacions i Voluntariat. En funció de la tipologia de projectes que es presentin a la convocatòria, la comissió podrà demanar l’assessorament del personal municipal que consideri oportú, amb veu i sense vot.

La comissió avaluadora s’até al Reglament de polítiques municipals d’igualtat de gènere aprovat per Ple Municipal d’11 d’abril de 2016 i a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa a la paritat de membres de la formació de la comissió avaluadora. 

La Junta de Govern Local, en base a l’expedient i a l’informe de la comissió avaluadora, efectuarà la proposta provisional de resolució, segons l’ordre de puntuacions i fins a l’esgotament del pressupost.

La proposta es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web municipal, i es concedirà un termini de 10 dies als interessats per a presentar al·legacions. La publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos efectes. 

Aquesta proposta de resolució provisional no crea cap dret a favor de l’entitat beneficiària mentre no es notifiqui la resolució de concessió, tal com s'indica en l'article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan l’import de la subvenció proposada per la comissió qualificadora sigui inferior al que figura a la sol·licitud presentada, les entitats beneficiàries tindran la possibilitat de reformular la sol·licitud en el termini dels deu dies hàbils ja esmentat, per tal que puguin ajustar els compromisos i condicions a la subvenció atorgable. 

Un cop la sol·licitud reformulada mereixi la conformitat de la comissió qualificadora, es remetrà a la Junta de Govern Local per tal que dicti la resolució definitiva. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds. 

La resolució haurà de ser motivada d’acord amb els criteris de valoració, i inclourà la relació dels ajuts denegats i dels ajuts concedits amb les condicions en què s’atorguen, la forma i el termini per a la justificació de realització de l’acció subvencionada, i l’aplicació econòmica de l’ajut.

Acceptació de les subvencions

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un mes, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l'acceptació de l'ajut i de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el model d’acceptació que es troba a la Seu Electrònica.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiàries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. Per aquest motiu, l’entitat a la qual se li atorgui una subvenció de més de 10.000 € haurà de presentar, juntament amb l’acceptació, el modelde declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat beneficiària.

Justificació de la subvenció rebuda

La finalització del justificar la subvenció de les actuacions subvencionades, les condicions i la documentació que cal presentar seran les que figuraran a la convocatòria corresponent.

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 31 de juliol de 2023.

L’entitat es compromet a lliurar la següent documentació:

  • Compte justificatiu d’acord al model normalitzat de justificació de subvencions que es troba a la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Girona, que reculli el cost total de l’activitat, el detall del finançament i inclogui els justificants de les despeses realitzades.
  • Memòria de l’activitat realitzada, incloent un informe sobre les accions portades a terme parcialment o totalment amb la subvenció rebuda, indicant objectius assolits, participació de públic, etc... així com exemplars de tot el material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editi.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions.

Requeriment de documentació, rectificació o espena de sol·licitud
Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució provisional de la convocatòria 2022

Tornar