Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat C) 2022. Residències internacionals

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Programa de beques que té la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística. Estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països. S’accepten propostes inèdites i no estrenades de qualsevol estil de música, projectes que impliquin la mobilitat artística i que necessitin desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència. La beca consisteix en la cessió d’espais i en un ajut per finançar una estada de creació de 5 dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, i manutenció, entre d’altres.

Termini de presentació de sol·licituds: 26 abril al 16 maig de 2022.

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Bases i convocatòria

La convocatòria de les "Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació" forma part de la modalitat C del Programa de suport a la creació de La Marfà.

Programa de beques que té la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística i estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països de la UE. S’accepten propostes inèdites i no estrenades de qualsevol estil de música, projectes que necessiten desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència.

La beca consisteix en la cessió d’espais i en un ajut per finançar una estada de creació de 5 dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, manutenció, etc... Les dates de la residència es decidiran de mutu acord amb els responsables de La Marfà - Centre de Creació Musical en funció del calendari d’activitats del centre. 

Beneficiaris

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, excepte en la modalitat c) que pot incloure arranjaments de peces ja composades. El programa de suport a la creació inclou accions que s’adrecen tant a músics emergents com a músics professionals o en vies de professionalització.

Podran optar als ajuts les persones físiques o jurídiques que, d’acord amb aquestes bases, reuneixin els requisits específics. També hi podran optar les agrupacions de persones físiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

Quantia de la subvenció

Es tracta d’ajuts de  fins a un màxim de 6.000 euros per projecte i en la selecció es valorarà especialment la continuïtat de la residència a d’altres països, així com els partenariats i col·laboracions amb altres centres de creació, festivals, productores o discogràfiques que es puguin establir. També es tindran en compte altres criteris com el caràcter innovador, la qualitat o l’entorn professional d’acompanyament de l’artista 

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases en català al BOP núm. 63 - Data: 31/03/2022
Bases en castellà
Convocatòria en català
Convocatòria en castellà
Convocatòria 2022 al BOP núm. 78 del 25/04/22

Resolució i justificació

Relació d’admesos i no admesos

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina la relació provisional d’admesos i de no admesos, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’admesos i exclosos, de tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.

Acceptació

Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit la seva acceptació al programa de suport a la creació i les condicions en què s’ha atorgat. En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat.

Termini d’execució i justificació

El termini de finalització de les accions acordades en el programa de residències internacionals de La Marfà - Centre de Creació Musical serà fins al 31 de desembre de 2023. La presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució del projecte. 

La manca de justificació comportarà la pèrdua del dret de cobrament, i, en el cas que aquest ja s’hagi produït, implicarà la tramitació del procediment de reintegrament respecte de les quantitats no justificades, i els corresponents interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’art. 37 i següent de la Llei General de Subvencions.

Documentació que cal adjuntar al tràmit de justificació:

  1. Instància específica de justificació
  2. Memòria detallada del projecte realitzat.
  3. Un resum en vídeo o teaser, fent constar la col·laboració municipal tal i com s’estableix
    al punt 22.
  4. Altres materials de difusió editats, fent constar la col·laboració municipal tal i com
    s’estableix al punt 22 de les bases.

Les memòries hauran d’incloure un llistat amb totes les despeses i ingressos del projecte. L’Ajuntament podrà requerir a les persones beneficiàries, mitjançant la tècnica del mostreig aleatori l’aplicació, els justificants que consideri oportuns per tal de comprovar l’aplicació de la subvenció.

Esmena dels defectes
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació

Tornar