Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat A) 2022. Acompanyament artístic

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Es tracta d’un programa especialitzat que acompanya els músics en el seu procés professionalitzador a partir d’un pla d’accions dissenyat a mida per a cada grup. Les ajudes consisteixen en la contractació de serveis de professionals que acompanyen i fan de mentors als projectes seleccionats, així com en la cessió d'espais i de recursos.

Noves bases reguladores aprovades inicialment. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP.

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Bases i convocatòria

La convocatòria del Programa anual d’acompanyament artístic forma part de la modalitat A del Programa de suport a la creació de La Marfà.

El Programa d’acompanyament artístic s’adreça a músics professionals o en vies de professionalització vinculats a les comarques gironines i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Consisteix en l’atorgament d’ajudes en espècie, definides a la Disposició Addicional 5a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, com a ajudes consistents en l’entrega de béns, drets o serveis l’adquisició dels quals es realitzi amb la finalitat exclusiva d’entregar-los a un tercer.

En aquest sentit, les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, i en la cessió d’espais i de recursos. D’acord amb la norma precitada, en tot cas, l’adquisició dels béns i serveis objecte de subvenció en espècie, se sotmetrà a la normativa sobre contractació de les Administracions Públiques.

Els projectes seleccionats pel Programa d’acompanyament artístic establiran, de comú acord amb el personal tècnic de La Marfà - Centre de Creació Musical, el contingut del programa d’acompanyament que pot incloure diferents accions d’entre les següents:

  • Cessió d’espais i de recursos municipals per a assaig i creació
  • Suport a la producció i direcció musical
  • Suport a la producció i direcció de directes
  • Suport a la gravació i producció de fonogrames
  • Suport a la distribució digital
  • Suport a la gravació i producció de videoclip o vídeo musical 
  • Suport en estratègia de desenvolupament artístic i professional
  • Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting
  • Suport en recerca de finançament - Suport en l’accés a altres mercats estatals i internacionals
  • Participació als taller i cursos de formació del programa d’activitats musicals de La Marfà - Centre de Creació Musical

Cadascuna de les accions comptarà amb l’assessorament de professionals del sector que capacitaran als participants amb eines que ajudaran a millorar la gestió de les seves carreres artístiques. Aquestes accions poden ser úniques i diferenciades per cadascun dels projectes seleccionats o bé compartides

Beneficiaris

Solistes o formacions musicals (persones físiques o jurídiques) de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, vinculades a les comarques gironines.

Requisits dels projectes

Els processos de creació i producció dels projectes musicals, objecte de les diferents modalitats d’ajuts, s’han de dur a terme, parcialment o en la seva totalitat, en espais o equipaments de la ciutat de Girona o de les comarques gironines.

Quantia de la subvenció

L’import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció de les necessitats tècniques dels projectes beneficiaris i no serà superior 8.000 € per projecte.

En qualsevol cas, l’ajut no podrà ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases aprovades inicialment al BOP núm. 3 - Data: 05/01/2022

Tornar