Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat A) 2022. Acompanyament artístic

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Es tracta d’un programa especialitzat que acompanya els músics en el seu procés professionalitzador a partir d’un pla d’accions dissenyat a mida per a cada grup. Les ajudes consisteixen en la contractació de serveis de professionals que acompanyen i fan de mentors als projectes seleccionats, així com en la cessió d'espais i de recursos.

Termini de presentació de sol·licituds: 26 abril al 16 maig de 2022.

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Bases i convocatòria

La convocatòria del Programa anual d’acompanyament artístic forma part de la modalitat A del Programa de suport a la creació de La Marfà.

El Programa d’acompanyament artístic s’adreça a músics professionals o en vies de professionalització vinculats a les comarques gironines i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Consisteix en l’atorgament d’ajudes en espècie, definides a la Disposició Addicional 5a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, com a ajudes consistents en l’entrega de béns, drets o serveis l’adquisició dels quals es realitzi amb la finalitat exclusiva d’entregar-los a un tercer.

En aquest sentit, les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, i en la cessió d’espais i de recursos. D’acord amb la norma precitada, en tot cas, l’adquisició dels béns i serveis objecte de subvenció en espècie, se sotmetrà a la normativa sobre contractació de les Administracions Públiques.

Els projectes seleccionats pel Programa d’acompanyament artístic establiran, de comú acord amb el personal tècnic de La Marfà - Centre de Creació Musical, el contingut del programa d’acompanyament que pot incloure diferents accions d’entre les següents:

 • Cessió d’espais i de recursos municipals per a assaig i creació
 • Suport a la producció i direcció musical
 • Suport a la producció i direcció de directes
 • Suport a la gravació i producció de fonogrames
 • Suport a la distribució digital
 • Suport a la gravació i producció de videoclip o vídeo musical 
 • Suport en estratègia de desenvolupament artístic i professional
 • Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting
 • Suport en recerca de finançament - Suport en l’accés a altres mercats estatals i internacionals
 • Participació als taller i cursos de formació del programa d’activitats musicals de La Marfà - Centre de Creació Musical

Cadascuna de les accions comptarà amb l’assessorament de professionals del sector que capacitaran als participants amb eines que ajudaran a millorar la gestió de les seves carreres artístiques. Aquestes accions poden ser úniques i diferenciades per cadascun dels projectes seleccionats o bé compartides

Beneficiaris

Solistes o formacions musicals (persones físiques o jurídiques) de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, vinculades a les comarques gironines.

Requisits dels projectes

Els processos de creació i producció dels projectes musicals, objecte de les diferents modalitats d’ajuts, s’han de dur a terme, parcialment o en la seva totalitat, en espais o equipaments de la ciutat de Girona o de les comarques gironines.

Quantia de la subvenció

L’import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció de les necessitats tècniques dels projectes beneficiaris i no serà superior 8.000 € per projecte.

En qualsevol cas, l’ajut no podrà ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases en català al BOP núm. 63 - Data: 31/03/2022
Bases en castellà
Convocatòria 2022 en català
Convocatòria 2022 en castellà
Convocatòria 2022 al BOP núm. 78 del 25/04/22

Resolució i justificació

Relació d’admesos i no admesos

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina la relació provisional d’admesos i de no admesos, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’admesos i exclosos, de tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.

Acceptació

Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit la seva acceptació al programa de suport a la creació i les condicions en què s’ha atorgat.

En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat.

Termini d’execució i justificació

El termini de finalització de les accions acordades en el programa d’acompanyament artístic de La Marfà - Centre de Creació Musical serà fins al 31 de desembre de 2023 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes. 

La manca de justificació comportarà la pèrdua del dret de cobrament, i, en el cas que aquest ja s’hagi produït, implicarà la tramitació del procediment de reintegrament respecte de les quantitats no justificades, i els corresponents interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’art. 37 i següent de la Llei General de Subvencions.

Documentació que cal adjuntar al tràmit de justificació:

 1. Instància específica de justificació
 2. Memòria detallada de les accions realitzades i de l’impacte del programa de suport a la creació en el seu desenvolupament artístic i professional.
 3. Material editat amb motiu de l'activitat on hi ha de constar la col·laboració municipal tal com s’estableix al punt 22 de les bases.

Les memòries hauran d’incloure un llistat amb totes les despeses i ingressos del projecte. L’Ajuntament podrà requerir a les persones beneficiàries, mitjançant la tècnica del mostreig aleatori l’aplicació, els justificants que consideri oportuns per tal de comprovar l’aplicació de la subvenció.

Esmena dels defectes
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació

Tornar