Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a projectes de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís 2021-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció per a donar suport a un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís, per fomentar l’emprenedoria i l’economia creativa, al mateix temps que contribuir a dinamitzar l’economia local i a regenerar la zona urbana del barri de Sant Narcís, a desenvolupar durant el període 2021-2023. El projecte ha de promoure l’autoocupació dels professionals que hi participen, impulsant projectes vinculats a la creació artística, artesana i a les indústries creatives; posant en contacte aquests projectes amb el món professional i amb el mercat.

Noves bases 2021 aprovades definitivament a l'e-tauler

Les sol·licituds per optar a les subvencions es podran presentar fins al 9 d'agost del 2021.

Bases i Convocatòria

El projecte s’ha de portar a terme a la ciutat de Girona, en el barri de Sant Narcís i s’han de distribuir al llarg de l’any, i les seves activitats han de ser obertes als artistes, artesans i creadors de les indústries creatives de Girona i comarques gironines, facilitant la seva estada i treball en règim de residència, així com al conjunt de la ciutadania.

Beneficiaris

Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes, i inscrites en el registre municipal d’entitats, i que no hagin rebut o tinguin previst rebre subvencions municipals convocades per l’Àrea de Drets de les persones ( Servei de Cultura) per altres activitats o projectes dins l’any en curs de la convocatòria.

L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants i de l’activitat presentada serà el terme municipal de la ciutat de Girona, i concretament en el barri de Sant Narcís.

Les entitats han d’acreditar que coneixen els equipaments, projectes i iniciatives culturals i artístiques existents a la ciutat i no plantejar una proposta que incorri en competència amb les seves línies de treball sinó que ha de tenir per objectiu omplir possibles buits existents i plantejar la complementarietat de la seva proposta. En especial, haurà de tenir en compte el desplegament del projecte d’indústries culturals i creatives impulsat pel PECT, i que tindrà com a equipament de referència l’edifici de “El Modern”.

Requisits que han de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció

  1. Els sol·licitants hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals opten.
  2. Els sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
  3. Els sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
  4. Els sol·licitants no poden trobar-se en qualsevol de les situacions previstes a l’article 13 de la LGS, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.
  5. Les entitats sol·licitants han d’acreditar un mínim de dos anys de trajectòria en gestió de projectes de foment d’indústries culturals i creatives.

Bases al BOP núm. 119 del 22/06/2021
Bases en català
Bases en castellà
Convocatòria 2021 al BOP núm. 136 del 16/07/2021
Convocatòria en català
Convocatòria en castellà

Tornar