Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

Justificació de la subvenció 2021 fins al 31 de març del 2022

Resolució i justificació

Termini i forma de justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model normalitzat 1412 “Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts” de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

La justificació contindrà:

 1. La memòria descriptiva de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.
 2. Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 RLGS. En la seva confecció s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:
  • S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al de la subvenció concedida.
  • S’haurà d’indicar la relació de despeses i inversions del total de l’activitat.
  • Per a l’acceptació de les justificacions:
   - Caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada durant el període d’execució establert en el punt 2 de la present convocatòria, i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
   - Caldrà que les dates de les factures presentades estiguin compreses entre el 7 de gener de 2021 i el 31 de març de 2022 (ambdós inclosos) i que aquestes corresponguin a les activitats realitzades durant el període d’execució establert en el punt 2 de la present convocatòria.
   - S’acceptaran factures però no factures proforma ni pressupostos.
  • Ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat i la seva procedència.
 3. Adjuntar a la memòria descriptiva el recull de publicacions realitzades, a on es pugui apreciar amb claredat el logotip de l’Ajuntament de Girona i la frase “amb el suport de l’Ajuntament de Girona”.

Tràmit de justificació
Resolució 2021

Tornar