Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels habitatges que es posin a disposició de la Borsa de lloguer social per als anys 2021 i 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Podran sol·licitar els ajuts les persones físiques o jurídiques, propietàries d’habitatges desocupats que els posin a disposició de la Borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Girona, o d'una entitat sense ànim de lucre, com a habitatge de lloguer social, per als anys 2021 i 2022.

El termini de presentació de sol·licituds va ser del 3 al 31 de maig de 2023.

Sol·licitud

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds de les persones interessades s’acompanyaran dels documents determinats dins aquest apartat, excepte que els documents exigits ja estiguessin en poder de qualsevol òrgan de l’Ajuntament de Girona.

En els supòsits d’impossibilitat material d’obtenir el document, l’òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant la seva presentació, o, en el seu defecte, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a que es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

La presentació telemàtica de sol·licituds i documentació complementària es realitzarà en els termes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La presentació de la sol·licitud per part de la persona beneficiària comportarà l’autorització a l’òrgan gestor per demanar els certificats a emetre per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Tràmit de sol·licitud

La sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant imprès normalitzat i presentar a:

  • A l’Oficina Municipal d’Habitatge, mitjançant cita prèvia al telèfon 972 419 404
  • A l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), mitjançant cita prèvia
  • A través de la presentació telemàtica a la seu electrònica

La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta tramitació.

La presentació de la declaració responsable substituirà la presentació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social (d’acord amb l’article 24è 4t. del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

Documentació

Per sol·licitar l’ajut de l’IBI caldrà adjuntar la següent documentació:

  1. Presentar la sol·licitud degudament omplerta
  2. Fotocòpia del NIF de la/es persona/es interessada/es
  3. Omplir la fitxa de creditor de l’Ajuntament de Girona i adjuntar un document bancari on hi figuri el nom del titular i el codi de compte corrent IBAN
  4. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
  5. Contracte d’arrendament vigent durant els anys subvencionables.
  6. En els cas d’habitatges a disposició d’entitats sense ànim de lucre per al lloguer social, a més un certificat de l’entitat conforme l’habitatge forma part d’un programa de lloguer social.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 31 de maig de 2023.

Tràmit de sol·licitud
Model d'instància de sol·licitud

Tornar