Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a persones en risc d’exclusió socials 2021 i 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), persones en risc d'exclusió social, corresponent al seu habitatge habitual pels anys 2021 i 2022. La persona sol·licitant i, en el seu cas, tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral han de trobar-se en situació d'atur de més de 2 anys. Els ingressos de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència, no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional. Tampoc no podran ser titulars ni disposar d'altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l'habitatge propi.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2022.

Bases i convocatòria

Objecte 

L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics per fer front al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a aquelles persones o unitats de convivència que es trobin en risc d’exclusió social i no puguin afrontar-ne el seu pagament de l'IBI corresponent al seu habitatge habitual.

S’entén per exclusió social les persones o unitats familiars amb uns ingressos per sota de:

  • 2 vegades l’IRSC, si són persones que viuen soles.
  • 2,5 vegades l’ IRSC, si són unitats de convivència.
  • 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitat o gran dependència.

Requisits de les persones  beneficiàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones propietàries del seu habitatge que sigui domicili habitual, i que compleixin els següents requisits:

  • L’habitatge ha de ser l’únic i habitual del subjecte passiu de l’IBI, i en el seu cas, de la seva unitat de convivència.
  • La persona sol·licitant i, en el seu cas, els membres de la seva unitat de convivència han d’estar empadronats a la ciutat de Girona.
  • La persona sol·licitant haurà de ser el subjecte passiu de l’IBI, obligat al pagament.
  • Ni la persona sol·licitant ni cap dels membres de la seva unitat de convivència no podran ser titulars ni disposar d’altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l’habitatge propi.
  • Ser major de 18 anys.

Quantia de l’ajut

L’import de l’ajut econòmic s’establirà en funció dels ingressos de la persona interessada i, si és el cas, dels membres de la seva unitat de convivència, prenent com a referència l’IRSC de 7.967,73 € anuals per al 2021 i per al 2022.

L’import de l’ajut econòmic serà equivalent al 60% de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual corresponent a l’any 2021 i a l’any 2022, o en percentatge menor en cas que el número de sol·licituds no permeti assolir-lo.

L’import de l’ajut econòmic no podrà excedir de 300,00 €.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 94 del 17/05/2022
Publicació de l'aprovació definitiva de les bases al BOP núm. 128 Data: 06/07/2012
Convocatòria 2021-2022 en català
Convocatòria 2021-2022 en castellà
Extracte de la convocatòria al BOP núm. 212 del 07/11/2022

Tornar