Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a persones en risc d’exclusió socials, pels anys 2019 i 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), persones en risc d'exclusió social, corresponent al seu habitatge habitual pels anys 2019 i 2020. La persona sol·licitant i, en el seu cas, tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral han de trobar-se en situació d'atur de més de 2 anys. Els ingressos de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència, no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional. Tampoc no podran ser titulars ni disposar d'altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l'habitatge propi.

El termini de presentació de les sol·licituds va finalitzar el 31 de març de 2021.

Bases i convocatòria

Objecte 

L'objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts econòmics a subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), persones en risc d'exclusió social, corresponent al seu habitatge habitual pels anys 2019 i 2020.

Requisits de les persones  beneficiàries

Podran sol·licitar els ajuts les persones propietàries del seu habitatge que sigui domicili habitual, i que compleixin els següents requisits:

  • La persona sol·licitant i, en el seu cas, tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral han de trobar-se en situació d'atur de més de dos anys.
  • L'immoble afectat ha de ser l'habitatge únic i habitual del contribuent i, en el seu cas, de la seva unitat de convivència.
  • Els ingressos de la persona sol·licitant i, si és el cas, de la seva unitat de convivència, no pot ser superior al Salari Mínim Interprofessional.
  • El/la sol·licitant i, en el seu cas, els membres de la seva unitat de convivència han d'estar empadronats a la ciutat de Girona.
  • El/la sol·licitant haurà de ser el subjecte passiu del tribut/obligat al pagament.
  • Ni el/la sol·licitant ni cap dels membres de la seva unitat de convivència no podran ser titulars ni disposar d'altres béns immobles per qualsevol títol, excepte l'habitatge propi.
  • Ser major de 18 anys.

Quantia de l’ajut

L’import de l’ajut en el supòsit c de la base 4, persones en risc d’exclusió social, s’establirà en funció dels ingressos de la persona interessada i, si és el cas, dels membres de la seva unitat de convivència, prenent com a referència el Salari Mínim Interprofessional de l’any que correspongui, de 12.600,00 € anuals pel 2019 i 13.300,00 € pel 2020.

L’import de l’ajut econòmic serà equivalent al 60% de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual corresponent a l’any 2019 i a l’any 2020, o en percentatge menor en cas que el número de sol·licituds no permeti assolir-lo.

L’import de l’ajut econòmic no podrà excedir de 300,00 €.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 183 del dia 22-09-2020
Convocatòria 2019-2020 en català
Convocatòria 2019-2020 en castellà
Convocatòria 2019-2020 publicada al BOP núm. 227 del 25-11-2020

Tornar