Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

Publicador de continguts

Beca Girona Premi d'Europa 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

El termini de justificació de la subvenció finalitzarà el 31 de maig de 2023.

Justificació

La Beca s’ha de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions disponible a la web de l’Ajuntament de Girona.

Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de la beca.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions de l’Ajuntament de Girona, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit i documentació de justificació

La justificació de la Beca Girona Premi d’Europa es presentarà a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona i inclourà el següent:

  • La justificació econòmica, d’acord amb el model, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte.
  • Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte, que ha d’estar finalitzat com a màxim el 30 d’abril de 2023. Les dades estadístiques que s’incloguin en la memòria tindran en compte la perspectiva de gènere.
  • L’avaluació corresponent.

Termini de justificació

El termini per a la presentació d’aquesta documentació finalitzarà el 31 de maig de 2023.

Tràmit de justificació

Tornar