Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a entitats de caire social o que desenvolupin activitats socials en els barris de la ciutat de Girona, per a l’any 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a donar suport a la realització d’activitats dutes a terme en els diferents barris de la ciutat de Girona de foment i promoció social de persones i col·lectius, i de sensibilització de valors per a la cohesió social.

El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de gener de 2022.

Justificació

Acceptació de la subvenció

Si notificada la resolució de concessió de subvencions, les entitats no manifesten el contrari en el termini d’un mes, s’entendran que han estat acceptades, amb les seves condicions generals i específiques.

Termini i forma de justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de gener de 2022, d’acord amb la base 15 de les bases específiques.

L’entitat haurà de presentar, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. Compte justificatiu segons el model normalitzat
    Inclou una memòria amb les accions realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència.
  2. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació

Tornar