Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions a festivals d’interès cultural de la ciutat de Girona

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes subvencions es destinen al suport a activitats culturals, de promoció, i exhibició. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. A efectes d’aquesta subvenció, tindrà la consideració de festival aquell esdeveniment que programa un conjunt d’activitats culturals, que tenen lloc durant un període específic de temps, davant un públic genèric, i que no constitueixen la programació estable d’un equipament cultural.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions a festivals d'interès cultural de la ciutat de Girona 2021-2023

Resolució i justificació

Termini d’execució i justificació

  • Les activitats s'han d’iniciar entre l’1 de desembre de 2020 i el 31 de desembre de 2021.
  • Les tres edicions del festival han de tenir lloc en tres anualitats diferents i consecutives.
  • La presentació de la justificació serà d’un termini màxim de 3 mesos des de la finalització de l’activitat de cadascuna de les edicions 

Termini de resolució i notificació

  1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria, o des del dia d’inici del termini de presentació de les sol·licituds, en el cas que la convocatòria el posposi a un moment posterior al de la publicació de la convocatòria.
  2. El venciment del termini sense que s’hagi notificat la resolució, legitima les persones interessades per entendre desestimada, per silenci administratiu, la seva sol·licitud.
  3. La resolució provisional es publicarà en el tauler d’anuncis municipal i en el web de la convocatòria. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos efectes.
  4. El termini per presentar al·legacions a la resolució serà de 10 dies hàbils a partir de fer-se pública la resolució. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució definitiva.
  5. La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa i es publicarà igualment en el tauler d’anuncis municipals i en el web de la convocatòria, assortint els mateixos efectes que la notificació individual.
    Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, o bé recurs de reposició potestatiu davant d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Tràmit de justificació
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Comunicació de dades bancàries de creditors/res
Declaració responsable en relació amb les remuneracions dels òrgans de direcció o administració
Resolució definitiva 2021

Tornar