Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions a festivals d’interès cultural de la ciutat de Girona

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes subvencions es destinen al suport a activitats culturals, de promoció, i exhibició. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. A efectes d’aquesta subvenció, tindrà la consideració de festival aquell esdeveniment que programa un conjunt d’activitats culturals, que tenen lloc durant un període específic de temps, davant un públic genèric, i que no constitueixen la programació estable d’un equipament cultural.

Bases aprovades definitivament i publicades al BOP.

Bases i convocatòria

Objecte de la subvenció

L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions a festivals d’interès cultural de la ciutat de Girona. Aquestes subvencions es destinen al suport a activitats culturals, de promoció, i exhibició. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

A efectes d’aquesta subvenció tindrà la consideració de festival aquell esdeveniment que programa un conjunt d’activitats culturals, que tenen lloc durant un període específic de temps, davant un públic genèric, i que no constitueixen la programació estable d’un equipament cultural.

A efectes d’aquesta subvenció tindran la consideració d’interès cultural aquelles propostes que assoleixin una valoració mínima de 60 punts en els criteris de valoració.

Poden ser objecte de subvenció tant festivals nous com existents. En tot cas, cada entitat o empresa sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Es subvencionaran tres edicions consecutives de festivals, corresponents a les anualitats 2021-2023, inclosos en algun dels àmbits artístics del punt 3 d’aquesta base. El sol·licitant haurà de presentar projecte per les 3 edicions.

La convocatòria regularà l’atorgament de l’ajuda per 3 anualitats 2021, 2022 i 2023, sens perjudici que es puguin fer convocatòries parcials que coincideixin amb el termini fixats en aquestes bases.

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats següents:

 • Empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques, incloses les societats civils.
 • Entitats privades sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d’entitats (RME) de l’Ajuntament de Girona. 

Requisits, condicions i incompatibilitats

Per poder optar a les subvencions, les sol·licituds de festivals han de complir els requisits següents:

 1. Les empreses i entitats sol·licitants no han d’haver rebut o tenir previst de rebre subvencions municipals convocades pel Servei de Cultura de l’Ajuntament de Girona per altres activitats o projectes durant les diferents anualitats subvencionades per la convocatòria.
 2. El festival ha de tenir un mínim de 6 activitats (concerts, espectacles, projeccions...) dels àmbits artístics detallats en el punt 3.
 3. Un 70% de les activitats programades pel festival han de tenir lloc a la ciutat de Girona.
 4. Les empreses i entitats sol·licitants han d’acreditar un mínim de dos anys de trajectòria en l’àmbit artístic del qual presentin projecte.
 5. Les activitats s'han d’iniciar entre l’1 de desembre de l'any anterior a la concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l’any de la concessió. Les tres edicions del festival han de tenir lloc en tres anualitats diferents i consecutives.
 6. Cal que l'empresa o entitat organitzadora compleixi amb el Codi de bones pràctiques en el seu àmbit d’actuació, disponible a través d'aquest enllaç.
 7. Les empreses i entitats sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
 8. Les empreses i entitats sol·licitants hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
 9. Cada entitat o empresa només podrà presentar una sola sol·licitud per convocatòria.
 10. Les empreses i entitats sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 11. Les empreses i entitats sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 12. Les empreses i entitats sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Bases al BOP núm. 2 del 08-01-2021
Bases en català
Bases en castellà

Tornar