Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Beques per a l'intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de beques de suport a la creació en arts visuals contemporànies per al desenvolupament de projectes artístics vinculats a l’intercanvi de residències artístiques en el marc del programa Bòlit Residència Girona Creativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, amb l’objectiu de promoure la producció i creació contemporània dels artistes del territori. Les convocatòries determinaran els espais, àmbits i modalitats artístics específics objectes de l’ajut.

Les bases s'han aprovat definitivament al BOP núm. 185 del 24-09-2020
El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona.

Bases i convocatòria

Dotació de la beca

Les beques estaran dotades amb els recursos següents:

 1. Dotació econòmica: es fixarà a les convocatòries
 2. Suport professional per part del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona:
  - Seguiment del projecte i assessorament durant tot el període
  - Suport i assessorament durant el procés creatiu de l’artista
  - Difusió del projecte i de les activitats desenvolupades durant l’intercanvi 
 3.  Espais: es fixarà a les convocatòries, segons el centre que ofereixi l’intercanvi de residències
 4. Altres: les convocatòries podran establir altres recursos per a la dotació de les beques que es convoquin.

Persones beneficiàries

Poden optar a les beques artistes visuals de qualsevol nacionalitat, majors d’edat, que vulguin desenvolupar projectes artístics en residència a centres d’art fora de la ciutat de Girona dins del programa d’intercanvi de residències artístiques del Bòlit Residència Girona Creativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona.

En el cas que en el projecte hi participin més d’un/a artista, caldrà:

 • Designar un/a únic/a representant que actuarà com a tal durant tot el procés
 • Especificar a la sol·licitud la participació de cadascuna de les persones participants. Si no es fa constar, s’entendrà que hi participen a parts iguals.

Requisits de les persones beneficiàries

 1. Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució
 2. Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 3. Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’Administracions i amb la Seguretat Social.
 4. Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions. 

Termini d’execució dels projectes

Els períodes de realització dels projectes s’establiran a les convocatòries. 

Compatibilitat de les beques

L’obtenció d’una beca per a l’intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa és compatible amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos i/o recursos destinats a la mateixa finalitat i procedents de particulars, d’altres administracions o entitats públiques o privades. Queden excloses les ajudes per part d’institucions o entitats que rebin subvenció de l’Ajuntament de Girona per a la mateixa finalitat.

S’haurà de comunicar a l’Ajuntament de Girona l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que completin el finançament del projecte becat.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 141 del 23-07-2020
Edicte d'aprovació definitiva de les bases al BOP núm. 185 del 24-09-2020

Tornar