Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

S'han interromput els terminis i procediments de les convocatòries de subvencions

Mentre duri aquesta situació no es podran seguir els procediments de tramitació de les subvencions. Afecta als terminis de sol·licitud, justificació, publicació de les convocatòries, resolucions i notificacions, entre d'altres coses.

S'han suspès els termes i interromputs els terminis per a la tramitació dels diferents procediments incoats per l'Ajuntament de Girona des de el dia 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma.

Amb data 14 de març de 2020 ha estat objecte de publicació al BOE núm.67 el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

En l'esmentada resolució, i en concret en la DA Tercera es preveu :

  1. Es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.
  2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  3. No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat, o quan l'interessat manifesti la seva conformitat amb que no se suspengui el termini.
  4. La present disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència l'apartat primer, quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

Aquesta resolució és d'obligat compliment per a la Corporació municipal, és per això que s'ha deixat sense efecte la resolució núm.2020005930 del dia 13 de març per la qual es varen ampliar els terminis per resoldre i notificar de la totalitat dels procediments administratius tramitats per aquest Ajuntament des de el dia de la emissió de la mateixa, donant compliment al disposat a la DA Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i per tant, restaran suspesos els terminis i interromputs els terminis per a la tramitació dels diferents procediments incoats per aquesta Corporació des de el dia 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma.

Tornar