Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Error while invoking the "journal-article" JSP custom tag; see cause exception

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20116#20160#220972" at line 5, column 5]
----
1<#assign path_actual = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before_last("?")> 
2 
3<#if request.getParameter("id")??> 
4<#-- CAL MOSTRAR FITXA ----------> 
5  <@liferay_journal["journal-article"] 
6        articleId=request.getParameter("id") 
7        ddmTemplateKey="220965" 
8        groupId=themeDisplay.getScopeGroupId() 
9  />  
10  <a class="btn" href="${currentURL}" role="button" title="Tornar">Tornar</a> 
11  <script> 
12  $(document).ready(function() { 
13		$(".taglib-page-iterator").hide(); 
14	}); 
15  </script> 
16<#else> 
17<#-- CAL MOSTRAR LLISTAT --------> 
18<#if path_actual?keep_after_last("/") == "incidencies"> 
19  <#assign url_incidencies = path_actual> 
20<#else> 
21  <#assign url_incidencies = path_actual + "/incidencies"> 
22  <#--assign url_incidencies = "/incidencies"--> 
23</#if> 
24  <div class="inici-incidencies"> 
25  <h2>Incidències</h2> 
26  <#if entries?has_content> 
27  <ol> 
28  	<#list entries as curEntry> 
29  	  <#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()??> 
30      	<#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()!= ""> 
31      		<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
32      		<#--EL SEGÜENT PER PODER EDITAR EL CONTINGUT WEB--> 
33      	  <#assign 
34            entry = entry 
35            assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
36            entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) 
37            viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, entry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent"))/> 
38        	<@getEditIcon /> 
39        	<#--FI EDICIÓ--> 
40        	<li> 
41        	<a href="${url_incidencies}?id=${journalArticle.getArticleId()}" style="cursor:pointer"> 
42            <@liferay_journal["journal-article"] 
43              articleId=journalArticle.getArticleId() 
44              ddmTemplateKey="221116" 
45              groupId=journalArticle.getGroupId() 
46              />  
47        	</a> 
48        	</li> 
49        </#if> 
50      </#if> 
51    </#list> 
52  </ol> 
53  <#else> 
54  <p style="padding: 40px 20px"><b>Actualment no hi ha cap incidència.</b></p> 
55  </#if> 
56  </div> 
57  <#if path_actual?keep_after_last("/") != "incidencies"> 
58	  <div class="ageliferay_mes_info"> 
59	    <a href="${url_incidencies}">Totes les incidències</a> 
60	  </div> 
61	</#if> 
62	<br> 
63</#if> 
64<div style="clear: both;"></div> 
65 
66<#-- MACRO PER MOSTRAR BOTÓ EDICIÓ CONTINGUT WEB --> 
67<#macro getEditIcon> 
68  <#if assetRenderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
69    <#assign redirectURL = renderResponse.createRenderURL() /> 
70 
71    ${redirectURL.setParameter("mvcPath", "/add_asset_redirect.jsp")} 
72    ${redirectURL.setWindowState("pop_up")} 
73 
74    <#assign editPortletURL = assetRenderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("pop_up"), redirectURL)!"" /> 
75 
76    <#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
77      <#assign title = languageUtil.format(locale, "EDITAR INCIDÈNCIA «"+entryTitle+"»", entryTitle, false) /> 
78 
79      <@liferay_ui["icon"] 
80        cssClass="icon-monospaced visible-interaction" 
81        icon="pencil" 
82        markupView="lexicon" 
83        message=title 
84        url="javascript:Liferay.Util.openWindow({id:'" + renderResponse.getNamespace() + "editAsset', title: '" + title + "', uri:'" + htmlUtil.escapeURL(editPortletURL.toString()) + "'});" 
85      /> 
86    </#if> 
87  </#if> 
88</#macro>