Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Menú de navegació

Xarxes: Cultura

Ruta de navegació

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2023 | Fires Sant Narcís

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2023

Concurs per a la contractació dels serveis artístics
de creació de la imatge del cartell de Fires

La guanyadora del concurs 2023 és la dissenyadora gràfica tèxtil Núria Nogué Gallén

Objecte del contracte

Serveis de creació artística de la imatge de les Fires de Sant Narcís 2023, per a la seva utilització com a cartell i en els elements de difusió i comunicació pública de les Fires.

El concurs està obert a persones majors d’edat que vulguin participar de manera individual o col·lectiva presentant una única obra original i inèdita per persona i col·lectiu.

Preu del contracte

El preu del contracte es fixa en mil euros (1.000 €) IVA inclòs, en cas que procedeixi la seva aplicació, i subjecte, si escau, a les retencions que pertoquin en concepte d’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

Característiques del projecte a presentar:

El projecte consistirà en un cartell amb les característiques següents:

 1. Originalitat: La idea ha de ser original. No pot ser, en cap cas, reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.
  L’excepció al paràgraf anterior només serà possible, acollint-se al dret de transformació previst per la llei de propietat intel·lectual i sempre que s’adjunti l’autorització de la persona titular dels drets d’explotació, o bé s’acrediti que l’obra original es troba en el domini públic. 
 2. Format: El cartell es presentarà en format digital i resolució de 300 DPI. S’ha de tenir en consideració que la seva realització física futura, és a dir, quan es produeixi el cartell en paper,  serà vertical a mida 70 x 100 cm. Es pot tenir en compte que per a dur a terme la valoració el jurat realitzarà un visionat per pantalla.  
 3. Adaptabilitat de la imatge: La imatge ha de poder adaptar-se a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles, etc.). L’adaptació als suports definitius anirà a càrrec de l’Ajuntament, d’acord amb el previst al punt 14 de les presents bases. 
 4. Estil i tècnica: lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles). 
 5. Text: El cartell haurà d’incloure el següent text:
  “Fires de Sant Narcís”
  “Girona, del 27 d’octubre al 5 de novembre de 2023” 

  A la part inferior del cartell seleccionat hi anirà la franja corporativa amb el logotip de l’Ajuntament de Girona que s’incorporarà posteriorment des de l’Oficina de Comunicació seguint els criteris de la imatge corporativa institucional. En un cartell de 70x100 cm, la franja ocupa un espai a la zona inferior de 70x4,3 cm. Podeu descarregar-vos els logotips en diferents formats a www.girona.cat/logo
 6. Les obres presentades en un format diferent als citats a les presents bases seran desqualificades. 

Presentació de propostes

El termini de presentació dels treballs va ser des de les 8 del matí del 3 de juliol fins a les 12 hores del 17 de juliol de 2023.

Enguany, com a novetat, les creacions artístiques es podran presentar també per mitjans electrònics, i no únicament de forma presencial com s’havia fet en les altres edicions. D’aquesta manera, les persones participants podran fer arribar les seves propostes a través d'aquest formulari, per correu electrònic disseny@ajgirona.cat o presencialment a través de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR) de l’Ajuntament de Girona. En aquest darrer cas, s’haurà de presentar en format digital a través d’un USB, i no s’acceptarà en format físic de cartró ploma.

Consulteu el punt 7.2 de les bases per a obtenir més detalls i informació de la forma de presentació.

Informació

Servei de Cultura, Àrea de Drets de les Persones de l’Ajuntament de Girona
Telèfon: 972 419 402
A/e: cultura@ajgirona.cat