Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2022 | Fires Sant Narcís

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2022

Concurs per a la contractació dels serveis artístics
de creació de la imatge del cartell de Fires

El termini de presentació dels treballs serà el divendres 17 de juny, a les 15 h

Objecte del contracte

Serveis de creació artística de la imatge de les Fires de Sant Narcís 2022, per a la seva utilització com a cartell i en els elements de difusió i comunicació pública de les Fires.

Preu del contracte

El preu del contracte es fixa en mil euros (1.000 €) IVA inclòs, en cas que procedeixi la seva aplicació, i subjecte, si escau, a les retencions que pertoquin en concepte d’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).

Característiques del projecte a presentar:

El projecte consistirà en un cartell amb les característiques següents:

 1. Originalitat: La idea ha de ser original. No pot ser, en cap cas, reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.
  L’excepció al paràgraf anterior només serà possible, acollint‐se al dret de transformació previst per la llei de propietat intel·lectual i sempre que s’adjunti l’autorització de la persona titular dels drets d’explotació, o bé s’acrediti que l’obra original es troba en el domini públic.
 2. Format: El cartell es presentarà en format vertical a mida 70 x 100 cm en suport rígid sobre cartró ploma.
 3. Adaptabilitat de la imatge: La imatge ha de poder adaptar‐se a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles, etc.). L’adaptació als suports definitius anirà a càrrec de l’Ajuntament, d’acord amb el previst a la base 12.1.2e.
 4. Estil i tècnica: lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles).
 5. Text: El cartell haurà d’incloure el següent text:
  “FIRES DE SANT NARCÍS Girona, 28 d’octubre al 6 de novembre de 2022”

  A la part inferior del cartell seleccionat hi anirà la franja corporativa amb el logo de l’Ajuntament de Girona que s’inclourà des de l’Oficina de Comunicació seguint els criteris de la imatge corporativa institucional. Podeu descarregar-vos els logotips en diferents formats a www.girona.cat/logo

Termini i lloc de presentació:

El termini de presentació dels treballs serà el divendres 17 de juny, a les 15 h, a l’Oficina d’Assistència en h Matèria de Registre (OAMR) de l’Ajuntament de Girona, plaça del Vi, 1 (de dilluns a divendres en horari de 9 a 15 h). 

No caldrà demanar cita prèvia per a la presentació dels treballs.

Informació

Servei de Cultura, Àrea de Drets de les Persones de l’Ajuntament de Girona
Telèfon: 972 419 402
A/e: cultura@ajgirona.cat