Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Instal·lació de parades i atraccións de Fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2022-2025

Instal·lació de parades i atraccions de Fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2022-2025

Nova convocatòria per adjudicar l'ocupació dels espais vacants de les atraccions de Fires de Sant Narcís 2023

Termini de presentació de sol·licituds del 9 al 24 d'agost de 2023 (inclosos) 

Convocatòria 2023 de places vacants

Publicació de l'aprovació de les pròrrogues de les atraccions de Fires de Sant Narcís 2023

S'ha autoritzat als adjudicataris de les Fires de Sant Narcís 2022, relacionats a continuació, la pròrroga de l'autorització per a l'ocupació d'un espai al Parc Municipal de la Devesa per a l'explotació d'una parada o atracció durant les Fires de Sant Narcís 2023, durant el període del 27 d'octubre a 5 de novembre de 2023.

Llistat d'autoritzacions prorrogades

Les bases determinen les condicions jurídiques i econòmiques i tècniques per l’adjudicació per procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris de valoració de les sol·licituds per a l’atorgament de llicència o autorització d’ús privatiu per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al parc municipal de la Devesa, durant les Fires de Sant Narcís 2022 així com el règim de les utilitzacions autoritzades. 

Per tal de fer la sol·licitud cal omplir el tràmit juntament amb la declaració responsable (que ja està en el mateix tràmit). 

El període de sol·licitud va ser del 21 de juliol al 8 d'agost de 2022.

Documentació i tràmits: