Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Bàner: Cita prèvia

Llicències i comunicats d'obres | Urbanisme

Llicències i comunicats d'obres

Les ordenanes d'edificació del municipi de Girona regulen la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl i del subsòl subjectes a control preventiu. També estableix el règim jurídic i el procediment administratiu per a la tramitació de les llicències d’obra i del règim de comunicació prèvia d’obres.

Degut a l'entrada en vigor de la modificació del Títol I de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona ha canviat la forma de tramitació de les llicències i/o comunicats d'obres urbanístiques.

La principal novetat és la nova classificació del règim d'intervenció administrativa de les actuacions urbanístiques ( article 5).

El punt 5.1 regula les obres subjectes a la sol·licitud i obtenció de llicència urbanística, aquells actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres. A L'annex 3 de les ordenances s'hi estableixen els documents que cal aportar en cada cas.

El punt 5.2 regula les obres subjectes al règim de comunicació prèvia d'obres i les classifica del tipus 1 i del tipus 2. La documentació que cal aportar en cada cas s'estableix a l'annex 1 i 2 respectivament.

Classificació de les obres en funció del procediment de tramitació

Règim de comunicació prèvia. Tipus 1 (Annex 1)

Abans: Comunicació prèvia
Ara: Comunicació prèvia del tipus 1

 1. Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin distribució, estructures ni façana:
  1. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
  2. Substitució d’elements de fusteria o serralleria
  3. Substitució o reparació de paviments
  4. Substitució o reparació de cels rasos
  5. Actuació en instal·lacions existents interiors
  6. Modernització o reforma de la cuina d’un habitatge
  7. Modernització o reforma del bany o rentador
 2. Obres i actuacions a l’interior de locals que no modifiquin distribució, estructures, façana i no alterin, en el seu cas, les condicions de l’activitat existent.
   
 3. Obres de millora a l’interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució ni estructura (s’exclou l’eliminació de graons i la construcció de rampes).
   
 4. Actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts:
  1. Reparació de façanes fins a una alçada màxima de planta baixa i planta primera.
  2. Reparació, substitució o neteja de canals, canaleres o baixants, ràfecs, cornises, dintells, brancals, gàrgoles o acroteris.
  3. Reposició d’elements alterats per accidents o pel deteriorament de la façana.
  4. Eliminació d’elements sobreposats sense nova col·locació.
  5. Reparació puntual de terrasses, llosanes de balcons i baranes.
  6. Reparació puntual o substitució de fusteries exteriors, balconeres, persianes o reixes.
 5. Reparació de cobertes:
  1. Neteja i/o substitució de teules trencades
  2. Refer minvells, buneres, aiguafons i canals interiors
  3. Pavimentació i/o impermeabilització de terrats
  4. Reparació de xemeneies o d’altres ventilacions
  5. Reparació de claraboies o lluernes
 6. Actuacions a jardins i solars:
  1. Substitució o reparació de paviments
  2. Reparació de tanques
  3. Reparació d’instal·lacions
  4. Neteja de solars i/o desbrossament de parcel·les

Règim de comunicació prèvia. Tipus 2 (Annex 2)

Abans: Obra menor
Ara: Comunicació prèvia del tipus 2

 1. La primera ocupació i utilització dels edificis i les construccions, excepte les primeres ocupacions parcials.
   
 2. Reforma per a canvi d’ús, excepte a ús residencial (S’exclou el canvi d’ús característic de tot l’edifici).
   
 3. La col·locació d’anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries quan es prevegin amb estructura.
   
 4. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
   
 5. Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
   
 6. Obres de reforma interiors que modifiquin la distribució i/o afectin parcialment l’estructura de l’edifici sense modificar el número d’entitats i que no suposin ampliacions de superfície o volum construït.
   
 7. Rehabilitació o pintat de façanes, mitgeres i patis, d’alçada superior a planta primera.
   
 8. Les actuacions previstes en els punts 4 i 5 de l’article 6.1 (actuacions de pintura i rehabilitació de façanes i celoberts i reparació de cobertes) que afectin a immobles inclosos en el Pla Especial de Reforma Interior i Conservació del Barri Vell, Pla Especial de Protecció del Patrimoni, Pla Especial Grup d’Habitatges Sant Narcís, Pla Especial de la Vall de Sant Daniel o en sòl classificat com a sòl no urbanitzable (SNU).
   
 9. Instal·lació de mitjans auxiliars de construcció que no afectin a via pública:
  1. Grues de construcció
  2. Muntacàrregues de construcció
  3. Instal·lació de bastides
 10. Instal·lació d’ascensors  
   
 11. Construcció de murs  
   
 12. Instal·lació de tanques
   
 13. Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comuns  
   
 14. Instal·lacions d’aire condicionat i de plaques solars  
   
 15. Instal·lació de pèrgoles i tendals
   
 16. Tala d’arbres (màxim 3 arbres)  

Règim de llicència urbanística (Annex 3)

Abans: Obra major
Ara: Llicència urbanística

 1. Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys
 2. Les parcel·lacions urbanístiques
 3. La construcció d’edificis de nova planta
 4. Les actuacions en edificis existents que comportin alguna de les següents intervencions:
  1. Rehabilitacions funcionals integrals
  2. Reparacions estructurals integrals
  3. Reformes integrals
  4. Ampliacions de superfície i volum construït
  5. Modificació de les densitats existents
  6. Canvi d’ús característic de l’edifici
 5. L’enderroc total o parcial d’edificacions
 6. Construcció de piscines
 7. La primera utilització i ocupació parcial dels edificis i construccions, en els següents supòsits:
  1. Construccions o edificis que formin part d’un conjunt edificatori objecte d’un projecte únic.
  2. Entitats d’un edifici que disposin d’accés i funcionament independents.
 8. Reforma d’una entitat per a canvi d’ús a residencial
 9. L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres
 10. L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge
 11. La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçada
 12. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva (més de 3 arbres)
 13. L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals
 14. La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa
 15. Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització
 16. La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents
 17. La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions
 18. Els usos i les obres provisionals
 19. Els actes que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat consistents en:
  1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic
  2. La primera utilització i ocupació dels edificis
  3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial
  4. La construcció o la instal·lació de murs i tanques
  5. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
  6. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior
 20. Legalització d’obres
 21. Les intervencions en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 22. Les actuacions previstes als articles 6.1. i 6.2 que requereixin l’informe preceptiu d’una altra administració pública.