Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Obres públiques i privades durant el COVID-19 | Coronavirus

Obres públiques i privades durant el COVID-19

FAQ actualitzades d’acord amb l’ordre ministerial amb efectes des de l'1 de juny de 2020

Un cop decretat l’estat d’alarma des del Departament de Llicències d’Obres de l’Ajuntament de Girona estem operant mitjançant teletreball per oferir-vos tots els serveis possibles d’ençà que es va decretar l’estat d’alarma.

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues d'aquest.

Amb l’aprovació de les noves mesures adoptades segons Reial Decret-llei  10/2020, de 29 de març, va quedar suspesa l’execució de les obres que s’estaven duent a terme en el municipi de Girona a l’empara d’una comunicació prèvia o llicència urbanística atorgada. 

Això va implicar l’aturada de totes les obres públiques i privades no associades a la prestació d’un servei essencial.

Aquesta suspensió, de caràcter obligatori, estava limitada en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos). Transcorregut l’anterior termini es podien reprendre els treballs d’execució d’aquelles obres paralitzades.

Tanmateix, en data 12 d’abril de 2020 es publica al BOE l’Ordre SND/340/2020, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb les obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb dita activitat.

D’acord amb l’esmentada ordre, i amb caràcter general, s’estableix la suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edifici existent.

L’ordre ministerial recull dues excepcions a la suspensió general de les obres que afecten un edifici existent:

  1. Obres que en atenció a la sectorització del propi immoble no puguin coincidir els treballadors de l’obra i els materials amb els usuaris de l’edifici.
  2. Treballs i obres puntuals que tinguin per finalitat reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com tasques de vigilància.

En qualsevol dels dos casos, abans d’iniciar els treballs, el contractista haurà d’expressar si es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

Aquesta Ordre 340/2020, del Ministeri de Sanitat, va entrar en vigor el diumenge 12 d’abril, amb la seva publicació al BOE, i es mantindrà activa fins que finalitzi l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que existeixen circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre.

En aquest sentit, en data 3 de maig d’enguany es publica al BOE l’Ordre SND 385/2020, que modifica l’ordre ministerial prèviament indicada (Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril), amb l’objectiu d’incloure, dins les obres exceptuades de la suspensió, les que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l’edifici no habitades o a les que no hi tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquesta ordre. Així mateix, mitjançant aquesta modificació també es permet l’accés a zones no sectoritzades de l’edifici, per a realitzar operacions puntuals de connexió amb altres xarxes de serveis de l’edifici que siguin necessàries per a l’execució de les obres.

Tanmateix, en data 23 de maig d’enguany es publica al BOE nova ordre ministerial SND/440/2020, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En aquest sentit es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració d’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que incorpora una disposició addicional cinquena que queda redactada en els termes següents:

«Disposició addicional cinquena. Condicions per al desenvolupament d'activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis.

  1. S'aixeca la suspensió de les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents establerta per l'Ordre SND/340/2020 de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi per la COVID-19 a persones no relacionades amb aquesta activitat.
  2. En la realització de les obres a què es refereix l'apartat anterior es garantiran en tot cas les mesures adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos metres.»

En la mateixa data 23 de maig de 2020 es publica al BOE, el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, on en el seu article 9 es disposa el següent:

“Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.”

A la vista de les modificacions normatives prèviament esmentades, plantegem la resposta a algunes de les consultes més habituals que ens heu fet aquests dies: 

FAQ Obres i COVID-19 | Urbanisme

FAQ. Preguntes freqüents de les llicències i comunicats d'obra COVID-19

Com queda la tramitació d’una llicència d’obres en tràmit?

La tramitació d’una llicència restarà suspesa fins a data 1 de juny de 2020 d’acord amb el que preveu el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

Tanmateix, fins a data 1 de juny d’enguany, i sempre que no es perjudiquin interessos de tercers o hi hagin altres interessats en el procediment, d’acord amb l’apartat tercer de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es preveu la possibilitat d’acordar la continuació del procediment en cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès.

Als efectes anteriors, caldrà presentar una instància per Seu Electrònica en la qual es posi de manifest aquesta conformitat.

Es pot iniciar la tramitació d’una llicència?

Es podrà formular sol·licitud de llicència, no obstant això, la seva tramitació restarà suspesa fins a data 1 de juny de 2020, d’acord amb el que s’exposa en el punt anterior. 

Tanmateix, fins a data 1 de juny d’enguany i sempre que no es perjudiquin interessos de tercers o hi hagin altres interessats en el procediment, d’acord amb l’apartat tercer de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es preveu la possibilitat d’acordar la continuació del procediment en cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès.

Als efectes anteriors, caldrà presentar una instància per Seu Electrònica en la qual es posi de manifest aquesta conformitat.

Es pot iniciar la tramitació d’una Comunicació Prèvia tipus 1? Un cop presentada es poden iniciar les obres comunicades?

Sí.

En el cas que les obres afectin un edifici existent, la seva execució estarà subjecta a què es garanteixin, en tot cas, les mesures adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones, d’acord amb el que estableix a l’ordre ministerial SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia tipus 1 per a una actuació subjecta al règim previst per a les comunicacions prèvies tipus 2 o a llicència urbanística, es comunicarà a l’interessat quin és el règim que li correspon i no s’estarà habilitat per a iniciar les obres.

Es pot iniciar la tramitació d’una Comunicació Prèvia tipus 2? Un cop comunicada, es poden iniciar les obres passat un mes des de la presentació?

En el cas que es presenti una comunicació prèvia tipus 2 la seva tramitació, i per tant el termini d’un mes per entendre’s habilitat per a iniciar les obres, quedarà suspès fins a data 1 de juny de 2020, d’acord amb el que preveu el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.

Tanmateix, fins a data 1 de juny de 2020, i sempre que no es perjudiquin interessos de tercers o hi hagin altres interessats en el procediment, d’acord amb l’apartat tercer de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es preveu la possibilitat d’acordar la continuació del procediment en cas que l’interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès.

Als efectes anteriors, caldrà presentar una instància per Seu Electrònica en la qual es posi de manifest aquesta conformitat.

Poden seguir en curs les execucions d’obres amb llicència ja atorgada o comunicació prèvia validada?

Sí.
En el cas que les obres afectin un edifici existent, la seva execució estarà subjecta a què es garanteixin, en tot cas, les mesures adequades d'higiene i la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones, d’acord amb el que estableix a l’ordre ministerial SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

La prevenció i protecció contra la COVID-19 a les obres

En la situació d’emergència sanitària en què es troba el país per la COVID-19, i en el context d’estat d’alarma, cal vetllar en tot moment per la salut i la seguretat  de les persones que treballen en el sector de la construcció, així com del seu entorn.

Cal fer èmfasis en la necessitat de “respectar les normes de protecció per evitar contagis i la propagació de la malaltia”, amb recomanacions, com ara, mantenir la distància mínima de seguretat entre les persones i l’obligació de circular per les vies i espais públics de forma individual.

Així mateix, per tal d’evitar les molèsties als veïns d’obres en curs, principalment en les emplaçades en zones residencials, es demana que es centrin els treballs en un horari més fàcil de conciliar amb la vida confinada dels veïns, ja de per si, prou difícil. 

Caldrà evitar sorolls les primeres hores del matí o hores de descans.

També, es demana que es posposin els treballs que generen molèsties acústiques i d’impacte, així com les que generin residus com les d’enderroc, per tal d’evitar al màxim la necessitat de transport als gestors de residus autoritzats.

Per a qualsevol obra, caldrà que el contractista deixi constància i així ho comuniqui a l’Ajuntament, que es compleixen les condicions de seguretat requerides per les autoritats competents.

Veure totes les respostes