Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a la contractació "Girona Actua"

Ajuts a la contractació "Girona Actua"

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El programa Girona Actua té la finalitat de contribuir a la reducció de la taxa d’atur a la ciutat de Girona, mitjançant accions de millora de l’ocupabilitat dirigides a persones desocupades o amb contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals i que presenten especials dificultats d’inserció, com a element facilitador de la seva incorporació al mercat laboral.

S'han establert dos períodes de presentació de sol·licituds a la convocatòria del 2020:

  • Període 1: de l'1 al 15 de juny de 2020
  • Període 2: de l'1 al 15 de desembre de 2020

Resolució i esmenes

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es farà pública, en el tauler d’anuncis municipal i en aquesta pàgina web, la relació provisional d’entitats admeses i de no admeses, amb indicació dels motius de la no admissió.

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils i, en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Transcorregut aquest termini, es dictarà resolució definitiva d’entitats admeses i excloses, per tots aquells expedients que no s’hagin esmenat correctament.

Acceptació de l’ajut

D’acord amb la base 24 de les bases reguladores la presentació de la sol·licitud de l’ajut pressuposa la seva acceptació. En cas contrari, una vegada notificada la resolució d’atorgament, el beneficiari/ària pot renunciar a l'ajut.

Pagament de la subvenció

Els ajuts concedits es faran efectius mitjançant pagament anticipat, per un import del 50% de l’import concedit. El 50% restant es farà efectiu un cop acreditada la realització de l’objecte de la subvenció i presentada i verificada la justificació econòmica.

Els beneficiaris de la subvenció han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Girona pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Esmenes
e-Tauler
Model d'instància de comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/res
Tràmit de comunicació de dades bancàries de creditors/res