Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona 2019 | Comerç

Subvencions per a les associacions d'hostaleria i restauració de Girona

Convocatòria 2019 TANCADA
Termini de justificació: 18 de juny de 2020

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Destinataris

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.
 2. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
 3. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
 4. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Actuacions subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.
 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.
 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.
 4. L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.
 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.
 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització en el marc de les associacions.
 7. Les activitats d’animació per a la dinamització del sector d’hostaleria i restauració, inclòs la contractació d’activitats i els professionals que les porten a terme, el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments necessaris per dur-los a terme.

Justificació

El termini per presentar les justificacions de la subvenció de 2019 finalitza el dia 18 de juny de 2020 (inclòs), d'acord amb el Real Decret 537/2020, de 22 de maig, que s'aixeca la suspensió dels terminis administratius que van quedar suspesos per la declaració de l'estat d'alarma el dia 14 de març.