Header: Comerç

Comerç

Llicències temporals per a la instal·lació de parades de venda de llibres i roses de Sant Jordi 2020

Llicències temporals per a la instal·lació de parades de venda de llibres i roses de Sant Jordi 2020

Termini: 22 de març de 2020

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic per a la instal·lació de parades de venda, no sedentària, de roses, llibres i música en diferents suports durant la diada de Sant Jordi 2020.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 2 2 de març de 2020. S’hi hauran de fer constar les dades identificatives del titular i el producte o productes a comercialitzar. En cas que només es vulgui posar una parada amb finalitats informatives, també caldrà presentar sol·licitud.

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les persones interessades que estiguin obligades a relacionar -se electrònicament amb l’Administració Pública hauran de presentar la instància a través de la seu electrònica, per a cada parada de venda per a la qual es sol·liciti autorització. Les persones que no estiguin obligades, a més, poden presentar la mateixa instància al Registre General de l’Ajuntament de Girona (Pl. del Vi, número 1, 17004 Girona), adreçada a l’Àrea de Promoció econòmica.