Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Pla General d'Ordenació Urbana de Girona i la seva zona d'influència 1971

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1971

Aprovat definitivament per la Dirección General de Urbanismo-Ministerio de la Vivienda (30/03/71)


Es va anul·lar per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem el 12/12/1980, per tant, tornava a ser vigent el Pla General de 1955 ja que la revisió del 1966 no va arribar a ser aprovada definitivament. El Planejament del 1955 totalment desfasat, va ser objecte de suspensió i de redacció urgent de les Normes Subsidiàries de Planejament a petició dels mateixos municipis a la Generalitat de Catalunya