Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Revisió del Pla General d'Ordenació de Girona i la seva zona d'influència 1966

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1966

Aprovat inicialment pel Ple (04/02/66)


La revisó no es va arribar a aprovar mai definitivament després de diferents reclamacions.Finalment la resolució de la "Comisión Provincial de Urbanismo y Arquitectura" de 31/05/1968 disposa la formació d'un nou Pla General de Girona i la seva zona d'influència.