Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Pla General d'Ordenació de la Inmortal Ciutat de Girona i la seva zona d'influència 1955

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1955

Aprovat definitivament pel Ministerio de la Gobernación (11/10/55)


Acord aprovació definitiva en el BOE 16/10/1955