Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Modificació del Pla General d'Ordenació Urbana 1987. Text Refós 1995

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-044

Acord de Govern (18/04/95)


Aquesta documentació constitueix, segons informe tècnic, el text refòs de la Modificació del P.G.O.U. un cop incorporades les modificacions imposades per Resolució del Conseller de 5 de desembre de 1994, acord de Govern de 18 d'abril de 1995 i correcció d'errades informades per la C.U. de 8 de març de 1995 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Derogat per l'aprovació definitiva el 28/02/2002 Pel PGOU 2002