Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de Mas Marroc

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003003977

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-082

Aprovat avanç pel Ple (07/10/03)

Aprovat definitivament pel Ple (02/12/03)


Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 240 de 17/12/03

Derogat pel projecte de reparcel·lació Mas Marroc 2007Núm exp. 8-110

Documentació

No hi ha documentació addicional.