Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Urbanístic sector Parador del Güell

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2002002962

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-054

Aprovat inicialment pel Ple (03/12/02)

Aprovat provisionalment pel Ple (25/02/03)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (14/05/03)


Publicació definitiva en el DOGC núm. 3973 de 23/09/03

Situació i àmbit