Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 24 - Delimitació sector PPU Mas Marroc

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008007894

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-113

Aprovat inicialment pel Ple (08/07/08)

Aprovat provisionalment pel Ple (16/12/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (28/01/09)


Publicació definitiva en el DOGC núm. 5336 de 11/03/09

Derogada per la modificació puntual del text refòs del PGOU núm. 70 Mas Marroc per deixar sense efecte la MP PGOU núm.24 (Núm. exp. 19-172)

Situació i àmbit