Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial de desplegament de la modificació puntual PGOU 20 - Xalet Tarrús (Execució sentència 537/07 de 12/07/07): Ordenació detallada i adaptació de les condicions de protecció de la fitxa R-18 del PE de protecció del patrimoni

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008000313

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-141

Aprovat provisionalment pel Ple (08/07/08)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (01/10/08)


Publicació definitiva en el DOGC núm. 5265 de 25/11/08

Derogat per la Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 35 - Xatet Tarrús. Núm exp. 19-125