Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Modificació del Pla Parcial Urbanístic Mas Marroc

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2005009050

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-059

Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament (17/07/06)


Publicació definitiva en el DOGC núm. 4677 de 17/07/06

Derogat per la modificació puntual del text refós del PGOU núm. 24 - Delimitació sector PPU Mas Marroc. (Núm. exp. 19-113)--------------------------------------------------- La modificació puntual del text refòs del PGOU núm. 70 deixa sense efecte la modificació puntual del text refòs del PGOU núm. 24, (Núm. exp. 19-172) quedant de nou vigent el Pla Parcial Urbanístic Mas Marroc-Text Refòs (Exp. núm 17-055) i la modificació del Pla Parcial Urbanístic Mas Marroc (Exp. núm. 17-059)

Situació i àmbit

Documentació