Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Urbanístic dels sectors de sòl urbanitzable Girona-Vilablareix-Margesa

Número d'expedient d'Urbanisme: MI GSV-1

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (25/10/06)


Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 4765 de 21/11/2006

L'àmbit d'aquest Pla Parcial està situat entre els municipis de Girona Salt i Vilablareix. L'organ que el gestiona és la Mancomunitat intermunicipalGIRONA-SALT-VILABLAREIX

Situació i àmbit