Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a l'organització de festes i activitats populars als barris i sectors de Girona 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars als barris de la ciutat de Girona, i donar suport a aquelles entitats veïnals que les organitzen.

El termini per presentar les sol·licituds va ser de l'11 de juny al 4 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).

Bases i convocatòria

Requisits de les entitats destinatàries

Les entitats destinatàries seran entitats veïnals sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:

  1. Estar legalment constituïdes i tenir la seu social i desenvolupar l’activitat en algun dels barris de la ciutat de Girona.
  2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Les entitats podran autoritzar a l'Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per les administracions corresponents. En cas contrari, hauran de presentar elles aquests documents.
  3. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tipus de projectes

Activitats organitzades amb motiu de la celebració de les festes populars i activitats de caràcter festiu dels diferents barris o sectors de la ciutat, com poden ser els carnestoltes, les castanyades, les festes majors de barris, de primavera o tardor, de Sant Joan, Nadal, etc. Les activitats es poden realitzar de manera presencial o virtual.

Tipus de subvenció

Aportació econòmica per a les despeses generals de les activitats. Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb qualssevol altres subvencions, ajuts, ingressos i/o recursos destinats a la mateixa finalitat i procedents de particulars, d’altres administracions o entitats públiques o privades.

També és compatible amb qualsevol altra ajuda concedida per altres àrees de l’Ajuntament de Girona. En aquest sentit, l’entitat beneficiària comunicarà, a través del document del compte justificatiu normalitzat establert per l’Ajuntament, en el moment de la justificació de la subvenció, les ajudes que hagi rebut per al finançament de la mateixa activitat, indicant-ne la quantia i l’entitat concebent.

En cap cas, l’import de la subvenció concedida no podrà ser de quantia tal que amb concurrència amb altres subvencions píbliques i/o privades, superi el cost total del projecte d’activitat subvencionat.

Bases 2022 en català
Bases 2022 en castellà
Bases aprovades definitivament al BOP núm. 101 del 26/05/2022
Convocatòria en català
Convocatòria en castellà
Publicació de l'extracte al BOP núm. 111 del 10/06/2022

Tornar