Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a l'organització de festes i activitats populars als barris i sectors de Girona 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions destinades a fomentar i promocionar les festes i les celebracions populars als barris de la ciutat de Girona, i donar suport a aquelles entitats veïnals que les organitzen.

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 31 de gener de 2023. 

Resolució i justificació

Avaluació, resolució i notificació de la convocatòria 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública a l’e-tauler del web municipal la relació provisional d’admesos i d’exclosos, amb indicació dels motius de la no admissió. 

L’esmena dels defectes s’haurà de fer en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, i en cas que no es faci dins d’aquest termini, equivaldrà al desistiment dels interessats, en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

La comissió avaluadora elaborarà una proposta de resolució que se sotmetrà a consideració de la Junta de Govern Local, que és l’òrgan que resoldrà la convocatòria en virtut de la delegació de competències efectuada per l'alcaldessa presidenta, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021001969, de 8 de febrer de 2021. La resolució de la convocatòria es realitzarà en un termini màxim de 2 mesos a partir de la finalització del termini de la presentació de sol·licituds.

Acceptació de les subvencions

Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un mes, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el model d’acceptació que es troba a la Seu Electrònica.

En virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones jurídiques beneficiaries d’una subvenció superior als 10.000 € hauran de comunicar a l’Ajuntament de Girona en el moment de l’acceptació de l’ajuda, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques. Per aquest motiu, l’entitat a la qual se li atorgui una subvenció de més de 10.000 € haurà de presentar, juntament amb l’acceptació, el model de declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat beneficiària que es troba al subapartat de Models d’instàncies dins l’apartat d’e-Registre de la Seu Electrònica.

Justificació de la subvenció rebuda 

El termini màxim per justificar la subvenció rebuda serà el dia 31 de gener de 2023. 

L’entitat es compromet a lliurar la següent documentació: 

  • Compte justificatiu d’acord al model normalitzat de justificació de subvencions que es troba a la Seu Electrònica del web de l’Ajuntament de Girona, que reculli el cost de l’activitat objecte de subvenció, el detall del finançament i la relació de justificants de les despeses realitzades.
  • Memòria de l’activitat realitzada, incloent un informe sobre les accions portades a terme parcialment o totalment amb la subvenció rebuda, indicant objectius assolits, participació de públic, etc... així com exemplars de tot el material gràfic (tríptics, cartells, etc.) que s’editi.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions.

Requeriment de documentació, rectificacio o esmena de la sol·licitud
Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució 2022

Tornar