Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a les associacions d'hostaleria i restauració de Girona 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

El 30 de juny (inclòs) finalitzarà el període d'al·legacions i l'endemà, dia 1 de juliol, les Bases quedaran definitivament aprovades. Desprès quedarà pendent aprovar la convocatòria 2020.

Bases i convocatòria

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

Destinataris

Associacions d’hostaleria i restauració de Girona que volen portar a terme accions de dinamització del propi sector i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme d’hostaleria i restauració.
 2. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona i tenir presència significativa a la ciutat.
 3. Estar inscrites al Registre General d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
 4. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Actuacions subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.
 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.
 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.
 4. L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.
 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.
 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització en el marc de les associacions.
 7. Les activitats d’animació per a la dinamització del sector d’hostaleria i restauració, inclòs la contractació d’activitats i els professionals que les porten a terme, el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments necessaris per dur-los a terme.

Bases en català. BOP núm. 66 del 2-4-2020
Bases en castellà

Tornar