Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

Noves bases reguladores. Aviat es publicarà la convocatòria on s'establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits següents:

 1. Ser una entitat privada sense afany de lucre en el sector de l’associacionisme comercial.
 2. Quedaran excloses les associacions de paradistes dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària, els gremis i qualsevol altra associació sectorial i veïnal.
 3. Estar legalment constituïdes, disposar de seu social en el terme municipal de Girona, i tenir presència significativa a la ciutat, amb un mínim de 5 associats amb una activitat econòmica donada d’alta en planta baixa i amb la corresponent llicència municipal d’activitats que hauran de constar en adreces diferenciades. Tots els establiments associats s’han de trobar dins l’àmbit territorial de competència que contemplen els estatuts de l’associació.
 4. Estar inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social, així com restar al corrent amb les justificacions relatives a les subvencions sol·licitades anteriorment.
 5. No incórrer en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Despeses subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les realitzades per a:

 1. La captació i fidelització de clientela.
 2. L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.
 3. L’assessorament i contractació externa per a l’elaboració i implementació de campanyes de comunicació.
 4. L’assessorament i contractació externa per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments associats.
 5. La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels associats/des.
 6. Sous i salaris per al pagament de professionals que portin a terme tasques de dinamització comercial en el marc de les associacions.
 7. Les activitats d’animació per a la dinamització comercial, inclòs el manteniment i lloguer d’equipaments i subministraments per portar-los a terme.

Bases en català. BOP núm. 58 del 24/03/2022
Bases en castellà

Tornar