Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat B) 2022. Primers enregistraments

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
S’adreça a grups novells que es trobin en un estadi inicial de la seva carrera i sense material fonogràfic publicat. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la creació musical emergent a Girona, i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. Es concedeixen fins a dues ajudes a grups per a realitzar el seu primer enregistrament (entre 2 i 4 temes). El suport consisteix en la cessió gratuïta de l’estudi de gravació i l’acompanyament d’un productor musical que orienta les bandes tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Noves bases reguladores aprovades inicialment. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP.

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Bases i convocatòria

La convocatòria de Primers enregistraments fonogràfics forma part de la modalitat B del Programa de suport a la creació de La Marfà.

Consisteix en l’atorgament d’ajudes en espècie, definides a la Disposició Addicional 5a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, com a ajudes consistents en l’entrega de béns, drets o serveis l’adquisició dels quals es realitzi amb la finalitat exclusiva d’entregar-los a un tercer.

En aquest sentit, les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, cessió d’espais i de recursos, etc. Concretament, en aquesta modalitat d’ajudes per a primers enregistraments l’ajuda consisteix en la cessió dels recursos disponibles a La Marfà Centre de Creació Musical (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com la contractació del personal necessari per realitzar la gravació, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti els grups seleccionats, tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament, durant el màxim d’hores que determini la convocatòria per cadascun dels grups seleccionats.

D’acord amb la norma precitada, en tot cas, l’adquisició dels béns i serveis objecte de subvenció en espècie, se sotmetrà a la normativa sobre contractació de les Administracions Públiques.

L’enregistrament i l’acompanyament es faran a les instal·lacions de La Marfà–Centre de Creació Musical. Aquesta ajuda es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Beneficiaris

Solistes o formacions musicals (persones físiques o jurídiques) de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, vinculades a les comarques gironines.

Requisits dels projectes

Els processos de creació i producció dels projectes musicals, objecte de les diferents modalitats d’ajuts, s’han de dur a terme, parcialment o en la seva totalitat, en espais o equipaments de la ciutat de Girona o de les comarques gironines.

Quantia de la subvenció

L’import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció de les necessitats tècniques dels projectes beneficiaris i no serà superior 1.500 € per projecte.

En qualsevol cas, l’ajut no podrà ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases aprovades inicialment al BOP núm. 3 - Data: 05/01/2022

Tornar