Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

(Re)Activem Girona. Ajuts a l'impuls de l'activitat econòmica local

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquests ajuts, de caràcter extraordinari, tenen com a objectiu oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s’han vist afectades pels tancaments obligatoris o reducció de l’activitat i de la mobilitat, a conseqüència de les declaracions de l’estat d’alarma derivades de la situació de pandèmia generada per la COVID-19, aprovades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 i pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre de 2020 i posteriors pròrrogues.

Ja s'ha publicat al BOP l'aprovació inicial de les bases reguladores i convocatòria on es defineix el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la tramitació de la sol·licitud, concessió, pagament i justificació dels ajuts a l’impuls de l’activitat econòmica (Re)Activem Girona, que atorgui l’Ajuntament de Girona.

Quan es publiqui l'anunci de l'aprovació definitiva de les bases i convocatòria al BOP, l'endemà s'iniciarà el termini de presentació de les sol·licituds que serà de 30 dies naturals.

Bases i convocatòria

Persones i entitats beneficiàries

Poden sol·licitar les subvencions a què fan referència aquestes bases:

 1. Les persones treballadores autònomes, donades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu -amb anterioritat a l’1 de gener de 2020- que exerceixin l’activitat econòmica a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu, incloses les que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. També s’inclouen les persones sòcies de cooperatives, que cotitzen al RETA o a una mutualitat.

  Els autònoms/es sol·licitants hauran de complir els següents requisits:
  • El/la sol·licitant ha d’acreditar alta al RETA, o a una mutualitat com a sistema alternatiu, amb anterioritat al dia 01/01/2020.
  • En cas de tenir persones treballadores a càrrec: la plantilla, prenent en consideració la mitjana de tot l’any 2020, no pot haver superat els 5 treballadors/es. A aquest efecte, s’entén com a plantilla el sumatori de les persones treballadores autònomes, les contractades i les sòcies d’empreses o cooperatives, amb una dedicació mínima del 50% de la jornada laboral, sempre i quan el total de la plantilla, amb independència del tipus de jornada laboral, no superi els 10 treballadors/es.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de la persona sol·licitant, corresponent al darrer exercici fiscal, ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual i d’igual quantia, respecte a la part de la base imposable corresponent al/a la sol·licitant, en cas de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l’activitat econòmica, corresponent a tot l’any 2020, no ha de superar l’import de 20.000 euros.
  • Disminució de la facturació bruta (sense IVA) de, com a mínim, un 30%, durant el període d’abril a desembre de 2020, respecte al mateix període de l’any 2019. En el 2 cas de professionals autònoms/es donats/des d’alta amb posterioritat al dia 01/04/2019, aquest percentatge es calcularà en relació al període transcorregut entre la data d’alta i el dia 31/12/2019 respecte al mateix període de l’any 2020. En cas que l’autònom/a no hagi tingut activitat durant l’any 2019, haurà d’haver-se donat d’alta, com a molt tard, en data 31/12/2019; i en aquest cas el percentatge es calcularà en relació al període d’abril a desembre de 2020, respecte al 1r trimestre del mateix any.
 2. Les microempreses, legalment constituïdes amb anterioritat al dia 01/01/2020, donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques i actives, que compleixin els requisits següents:
  • La plantilla, prenent en consideració la mitjana de tot l’any 2020, no pot haver superat els 5 treballadors/es. A aquest efecte, s’entén com a plantilla el sumatori de les persones treballadores autònomes, les contractades i les sòcies d’empreses o cooperatives, amb una dedicació mínima del 50% de la jornada laboral, sempre i quan el total de la plantilla, amb independència del tipus de jornada laboral, no superi els 10 treballadors/es.
  • El volum de facturació durant l’any 2020 no pot haver superat l’import de 1.000.000€, amb independència de la forma jurídica que hagi adoptat la microempresa.
  • Disminució de la facturació bruta (sense IVA) de, com a mínim, un 30%, durant el període d’abril a desembre de 2020, respecte al mateix període de l’any 2019. En el cas de microempreses donades d’alta amb posterioritat al dia 01/04/2019, aquest percentatge es calcularà en relació al període transcorregut entre la data d’alta i el dia 31/12/2019 respecte al mateix període de l’any 2020. En cas que la microempresa no hagi tingut activitat durant l’any 2019, haurà d’haver-se donat d’alta, com a molt tard, en data 31/12/2019; i en aquest cas el percentatge es calcularà en relació al període d’abril a desembre de 2020, respecte al 1r trimestre del mateix any.

Presentació de la subvenció
Bases al BOP núm. 248 del 29/12/2021

Tornar