Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per al desenvolupament de projectes de dinamització dels barris 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Bases aprovades definitivament. Pendent de publicació de la convocatòria 2021

Bases i convocatòria

Tipus de projectes subvencionats

Poden ser objecte de subvenció els projectes que tinguin com a finalitat la dinamització dels barris en el sentit de:

 • Impulsar la participació activa del ciutadans i ciutadanes de Girona en les propostes que les entitats ofereixen en els seus barris
 • Fomentar valors i millorar la cohesió entre els veïns i veïnes
 • Promoure l’associacionisme ciutadà i la cooperació entre les entitats
 • Revitalitzar els barris amb projectes innovadors i col·laboratius

Entitats destinatàries i requisits mínims

Les entitats destinatàries seran entitats de barri sense afany de lucre que reuneixin els requisits següents:

 1. Estar legalment constituïdes, tenir la seu social i desenvolupar l’activitat en algun dels barris de la ciutat de Girona.
 2. Estar inscrites en el Registre General d’Entitats de l’Ajuntament i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Girona, amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social. Les entitats podran autoritzar a l'Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per les administracions corresponents. En cas contrari, hauran de presentar elles aquests documents.
 3. No incórrer en cap de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Despeses subvencionables

 1. Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resultin estrictament necessàries per a la seva realització.
 2. Seran subvencionables només les despeses que s’iniciïn durant l’any en el qual es demani la subvenció i fins a la data límit per justificar-les que s’estableixi a la convocatòria.
 3. Els projectes es poden finançar, a més de mitjançant la subvenció, amb fons propis de les entitats o amb recursos privats.
 4. Es poden imputar despeses directes i despeses indirectes.

Es consideren despeses directes subvencionables les que figuren a continuació:

 1. Les retribucions del personal necessari per a executar el projecte subvencionat.
 2. El lloguer de les instal·lacions on es desenvolupen les activitats previstes en el projecte subvencionat.
 3. Les despeses d’adquisició de béns inventariables necessaris per al projecte. El període durant el qual el beneficiari haurà de destinar-los a una finalitat concreta és de 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic i de dos anys per a la resta de béns.
 4. Material i serveis necessaris per fer les activitats
 5. Les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil que cobreixen les activitats.
 6. Les despeses de transport
 7. Les despeses de publicitat i difusió dels projectes.

D’altra banda, les despeses indirectes poden ser subvencionades sempre que estiguin basades en les despeses reals que s’han fet. S’han d’aportar documents justificatius de totes i cadascuna de les despeses imputades.

Es consideren despeses indirectes subvencionables les que figuren a continuació:

 1. Les despeses per gestionar i executar el projecte: despeses d’administració, d’assessoria, de gestoria fiscal i laboral, etc...
 2. Altres despeses com ara energia elèctrica, aigua, clavegueram, calefacció i climatització, missatgeria, correu, neteja i vigilància, o bé altres despeses no especificades anteriorment associades a l’execució del projecte.

Les despeses indirectes no poden superar el 25% del pressupost que presenti l’entitat per al desenvolupament del projecte i sempre que aquests costos corresponguin al període en què es realitza l’activitat.

No es consideren subvencionables les despeses realitzades amb motiu d’activitats merament ludicofestives sense un component de dinamització del barri explícit.

No són subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’entitat sol·licitant de la subvenció.

Bases al BOP núm. 152 del 10-08-2021
Bases aprovades definitivament al BOP núm. 188 del 29-09-2021
Bases 2021 en català
Bases 2021 en castellà

Tornar