Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions a programes i activitats adreçats a la gent gran 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció que té per objectiu fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També es vol donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de gener de 2022.

Resolució i justificació

Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada mitjançant Decret núm. 2021000576 de 13 de gener de 2021, haurà d’emetre la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds, i serà notificada individualment, segons el punt 13 de les bases específiques.

Acceptació de l’ajut

Si notificada la resolució de concessió de subvencions, les entitats no manifesten el contrari en el termini d’un mes, s’entendran que han estat acceptades, amb les seves condicions generals i específiques.

Termini i forma de justificació

El termini de justificació finalitzarà el dia 31 de gener de 2022, d’acord amb el punt 15 de les bases específiques.

L’entitat haurà de presentar, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. Compte justificatiu segons el model normalitzat
    Que inclou memòria de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses, inversions de l’activitat i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència.
  2. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit d'acceptació de la subvenció
Tràmit de justificació

Tornar