Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions a programes i activitats adreçats a la gent gran 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció que té per objectiu fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També es vol donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 20 d'octubre de 2020.

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria. La convocatòria s'ha publicat al BOP el dia 28 de setembre de 2020, per tant, el termini de presentació de sol·licituds serà fins al 20 d'octubre.

Un cop publicada la convocatòria, les entitats hauran de presentar les sol·licituds en el model normalitzat que estarà a disposició dels sol·licitants a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona, en el termini establert, i segons el que estableix la normativa vigent.

Documentació a presentar

A la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del NIF de l’entitat.
  • Fotocòpia del NIF de la persona signant de la sol·licitud.
  • Memòria de l’activitat realitzada l’any anterior.
  • Programa de les activitats i serveis per als quals es sol·licita subvenció així com el pressupost d’ingressos i despeses.
  • En cas que en la sol·licitud no s’autoritzi l’Ajuntament per a l’obtenció de les dades acreditatives d’estat al corrent de pagament de les obligacions tributàries:
    • Declaració responsable d’estar al corrent de pagament, quan l’ajut sol·licitat no superi els 3.000,00 €.
    • Certificat emès per les administracions corresponents: Agència Estatal d’Administració Tributària i Tresoreria General de la Seguretat Social.

En cas que l’entitat rebés subvenció l’any 2019, no caldrà aportar els documents 1 i 3.

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, es requerirà la seva esmena, que s’haurà de presentar en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, indicant que no fer-ho suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tràmit de sol·licitud
Model normalitzat d'instància
Tràmit d'esmenes i d'aportació de documentació requerida

Tornar