Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Girona Film Office

Girona Film Office

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 402

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

A/e:
gironafilmoffice@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/filmoffice

Ruta de navegació

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Bases 2020
En període d’exposició del 03/02/2020 al 02/03/2020 (ambdós inclosos) al e-tauler

 

L’objecte d’aquestes bases és regular el Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office, consistent en beques destinades a fomentar la creació, la producció i l’exhibició de projectes artístics, i ajudes en espècie com la cessió d'espais i/o de recursos, la contractació de serveis tècnics, logístics i professionals per l’assessorament i acompanyament de les persones beneficiaries de l’ajuda.

Aquestes ajudes es dirigeixen a creadors/creadores o productores, tant professionals com emergents, que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat creativa dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic. La tipologia de projectes podrà ser de: curtmetratges, llargmetratges i pilots de sèrie de ficció, de documental i/o d’animació El procés de desenvolupament o bé d’orientació professional d’aquest programa es portarà a terme a la ciutat de Girona.

Persones beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts:

 1. Persones físiques o jurídiques.
 2. Agrupacions de persones físiques o jurídiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.
  En aquest cas, a la sol·licitud es faran constar els compromisos assumits per cada membre de l’agrupació així com l’import de l’ajut aplicable a cadascuna de les persones. Igualment, caldrà que els membres de l’agrupació nomenin una persona representant que actuarà com a tal durant tot el procés.
  En el cas que es concedeixi l’ajut, cada membre tindrà condició de beneficiari o beneficiària i, com a tal, haurà d’acreditar, a títol individual, el compliment dels requisits establerts en aquestes bases i els que es puguin establir a les convocatòries.

Calendari

 • Del 3 de febrer al 2 de març de 2020
  Exposició de les bases del "Programa d’acompanyament de projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office".

Quantitat individualitzada de la subvenció

L’import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció de les necessitats tècniques dels projectes beneficiaris i consistirà en una beca pel desenvolupament del projecte de 5.000 € i una aportació en espècie que no serà inferior als 1.000 € ni superior als 9.000 €. 

En qualsevol cas, l’ajut no podrà ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Requisits de les persones i entitats beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció

Els requisits que cal complir i acreditar a la sol·licitud són:

 • Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
 • Les persones jurídiques hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
 • Cada persona sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria.
 • Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office en la convocatòria de l’any anterior.
 • Les persones sol·licitants no poden haver rebut o tenir previst rebre subvencions municipals convocades per l’Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l’any en curs de la convocatòria.
 • Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 • Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 • Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Presentació de sol·licituds i documentació

Les entitats hauran de presentar la instància, juntament amb la documentació annexa descrita al punt 13 de les bases específiques, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Documentació Annexa:

 1. Formulari de sol·licitud degudament complimentat. 
 2. Targeta fiscal i estatuts de l’entitat.  
 3. Projecte audiovisual o cinematogràfic per la qual es sol·licita l’ajut del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: 
  • Objectius a assolir a través de l’acompanyament artístic. 
  • Pla de comunicació i difusió.
  • Pla d’actuació i calendari. 
  • Pressupost de despeses i pla de finançament. 
  • Trajectòria professional de la persona sol·licitant o empresa. 
  • Memòria detallada del projecte. Cal incloure:
   • Storyline o sinopsis
   • Estat del desenvolupament del projecte.
   • Els guions, siguin originals o adaptats, hauran d’acompanyar-se d’una declaració responsable d’originalitat de l’obra i garantia d’autoria. (i/o estar inscrits al Registre de la Propietat Intel·lectual. S’haurà d’aportar el corresponent certificat que ho demostri.)
   • En el cas que el projecte seleccionat sigui l’adaptació d’una obra preexistent, la sol·licitant haurà d'acreditar que compta amb els drets necessaris per dur a terme l’adaptació i explotar-la comercialment. 
   • En cas que el projecte compti amb el suport d’un productor o productora i s’estigui cercant coproducció a Catalunya, s’haurà d’adjuntar un escrit on s’autoritzi a presentar el projecte al programa i acceptant les bases d’aquest. 
  • Si s’escau: escaleta, esborrany del guió, guió tècnic, tractament argumental, visual o sonor, cv equip tècnic, proposta de càsting, etc.