Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

(Re)Activem Girona 2021

(Re)Activem Girona. Ajuts a l'impuls de l'activitat econòmica local

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquests ajuts, de caràcter extraordinari, tenen com a objectiu oferir suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s’han vist afectades pels tancaments obligatoris o reducció de l’activitat i de la mobilitat, a conseqüència de les declaracions de l’estat d’alarma derivades de la situació de pandèmia generada per la COVID-19, aprovades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020 i pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre de 2020 i posteriors pròrrogues.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i no admeses a la convocatòria 2022.

Resolució i Justificació

Forma de justificació de les subvencions

Els/les beneficiàries/àries hauran de presentar la justificació econòmica de l’ajut atorgat, mitjançant un compte justificatiu, que haurà d’incloure les despeses objecte de subvenció, amb aportació dels justificants de les despeses que acreditin la realització de les actuacions subvencionades i la correcta aplicació dels fons rebuts, així com la documentació requerida en aquestes bases reguladores. Base 21.

Termini per a la justificació de les subvencions

El termini per aportar la documentació justificativa és de 2 mesos, a comptar a partir de la notificació de la resolució definitiva d’atorgament. Base 22.

Lloc de presentació de la justificació

Els/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts hauran de presentar la justificació de la subvenció de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat), mitjançant el tràmit específic habilitat a aquest efecte. Base 23.

Documentació a presentar per a la justificació de les subvencions

Per justificar les actuacions subvencionades, l’entitat beneficiària haurà de presentar la següent documentació:

  1. Formulari de comunicació de la justificació econòmica, segons model normalitzat, degudament complimentat i signat per part de la persona treballadora autònoma o representant legal de l’empresa.
  2. Factures i justificants de pagament de les despeses subvencionades.
  3. Comprovant de transferència bancària, en cas de renúncia que comporti reintegrament de fons no executats.

En cas que el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de Catalunya presentat amb la sol·licitud de subvenció ja no sigui vigent, caldrà tornarlo a presentar.

Resolució provisional
Tràmit de justificació