Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Subvencions per a entitats amb barraca adjudicada a La Copa l'any 2020

Subvencions per les entitats que tenien adjudicada una parada de venda de menjar i begudes a La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Les Fires de Sant Narcís del 2020 es van haver de suspendre degut a les mesures adoptades per prevenir l’expansió de la pandèmia de la COVID-19. Per aquest motiu l'Ajuntament de Girona ha volgut donar suport a les entitats que tenien adjudicada una parada al Passeig de La Copa.

Bases aprovades en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26 de març de 2021. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP. Un cop aprovades es publicarà la convocatòria.

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’estableixi a la convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la subvenció a les entitats cíviques, esportives que tenien adjudicada parada al Passeig de La Copa amb motiu de les Fires de Sant Narcís del 2020. Aquestes subvencions es destinen al suport a les activitats culturals, socials i esportives pròpies de cada entitat. Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania. Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Destinataris

Totes les entitats que tenien adjudicada parada al Passeig de La Copa durant les Fires de Sant Narcís del 2020 que es van haver de suspendre degut a les mesures adoptades per prevenir l’expansió de la pandèmia de la COVID-19.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 120 del 23-06-2021