Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Un total de 347 persones s'han inscrit a les proves d'ACTIC del Servei Municipal d'Ocupació durant el 2019

L’ACTIC és un certificat, emès per la Generalitat de Catalunya, que té la finalitat d’acreditar el nivell de capacitats que tenim en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

El  febrer de 2019 el Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona  es va homologar com a centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya per a l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). 

L’ACTIC estableix tres nivells de certificació (bàsic, mitjà i avançat) i fixa vuit competències digitals, el grau de dificultat de les quals varia en funció del nivell que es vulgui acreditar. Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima. Els exercicis resolts parcialment es puntuen amb un criteri de proporcionalitat.

El desenvolupament de la prova efectuada s’emmagatzemarà d’una manera fiable i segura en un arxiu informàtic. Això permet revisar-la.

El nombre d'activitats i el temps màxim per fer la prova són:

  • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
  • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
  • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència

Durant l’any 2019 un total de 347 persones s’han inscrit per a realitzar la prova. D’aquestes el 9,2% no es van presentar a la prova, el 26,5% no la van superar i el 62,25% van aprovar-la i van obtenir el certificat corresponent. 

Pel que fa al nivell d’acreditació, s’observa que 55 persones del total d’aprovades varen obtenir el certificat de nivell bàsic, 140 persones varen obtenir el certificat de nivell mitjà i 21 persones varen aprovar 1 o 2 dues competències del nivell avançat.

El 49,9% de les persones inscrites a la prova ACTIC la realitzen amb l’objectiu de poder acreditar mèrits per a convocatòries públiques (com ara Ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya), un 44,2% són persones que es presenten per lliure, i un 5,9% han estat participants de diferents polítiques actives d’ocupació del Servei Municipal d’Ocupació.

La xarxa de centres col·laboradors està estesa per tot el territori de Catalunya i ofereix horaris d’avaluació molt diversos. 

Informació sobre els centres existents i els horaris d’avaluació que ofereixen:

Horaris de les proves ACTIC a l’SMO:

Dilluns 9 h.
Dimecres 15:30 h.
Dijous 11:30 h.

Tornar