Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Comissió Mixta de Ciutat | Pressupostos participats

Comissió Mixta de Ciutat

La Comissió Mixta de Ciutat està formada per la regidora d’Hisenda, el regidor de Participació Ciutadana, el regidor d’Urbanisme, un representant de cada grup polític municipal, un representant de la Mesa d’Entitats, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns i un representant de cada associació de veïns de la ciutat.

Funcions

Tal com estableix el Reglament dels Pressupostos Participats dels Barris, les seves funcions són:

  • Fixar els criteris objectius que s’utilitzaran per fer el repartiment de la partida adreçada als barris.
  • Fer el repartiment d’aquesta partida d’acord amb els criteris objectius fixats per determinar la quantitat a invertir a cada barri.
  • Estudiar els informes econòmics i de viabilitat tècnica dels projectes proposats per les Assemblees de Barri que es podrien executar amb aquesta partida adreçada als barris.
  • Concretar el contingut de la consulta que es farà a cada barri.

Actes de les Comissió Mixta